ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.40 Září 2016

Regulační armatury pro průmyslové procesy –
Část 2-3: Průtok – Zkušební postupy

ČSN
EN 60534-2-3
ed. 2

13 4510

idt IEC 60534-2-3:2015

Industrial-process control valves –
Part 2-3: Flow capacity – Test procedures

Vannes de régulation des processus industriels –
Partie 2-3: Capacité d’écoulement – Procédures d’essais

Stellventile für die Prozessregelung –
Teil 2-3: Durchflusskapazität – Prüfverfahren

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60534-2-3:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60534-2-3:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-01-20 se nahrazuje ČSN EN 60534-2-3 (13 4523) z prosince 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem je použitelná pro regulační armatury pro průmyslové procesy a zajišťuje zkušební
postupy pro průtok pro určení proměnných používaných v rovnicích v ČSN EN 60534-2-1 ed. 2 (13 4510).

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60534-2-3:2016 dovoleno do 2019-01-20 používat dosud platnou ČSN EN 60534-2-3 (13 4523) z prosince 1999.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje dále uvedené podstatné technické změny proti předchozímu vydání:

a) Doplnění informativních příloh B, C, D, E a F.

b) Změny v uspořádání, aby se seskupily technicky souvisící předměty.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60534-1 zavedena v ČSN EN 60534-1 (13 4510) Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky

IEC 60534-2-1:2011 zavedena v ČSN EN 60534-2-1 ed. 2:2011 (13 4510) Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 2-1: Průtok – Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách

IEC 60534-8-2 zavedena v ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 (13 4582) Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 8-2: Hluk – Obecné podmínky – Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily

IEC 61298-1 zavedena v ČSN EN 60298-1 ed. 2 (18 0001) Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů – Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností – Část 1: Obecné úvahy

IEC 61298-2 zavedena v ČSN EN 60298-2 ed. 2 (18 0001) Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů – Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností – Část 2: Zkoušky při referenčních podmínkách

Souvisící ČSN

ČSN EN 60751:2014 (25 8340) Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory

ČSN ISO 7-1:1996 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ČSN ISO 4200:1994 (42 0091) Trubky ocelové svařované a bezešvé s hladkými konci – Všeobecné tabulky rozměrů a hmotností na jednotku délky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech  

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz