ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040 Září 2016

Černá uhlí – Stanovení indexu melitelnosti Hardgrove

ČSN
ISO 5074

44 1338

 

Hard coal – Determination of Hardgrove grindability index

Houille – Détermination de l’indice de broyabilité Hardgrove

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 5074:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 5074:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 5074 (44 1338) ze srpna 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Byly aktualizovány citované dokumenty. V normě je uveden odkaz na metodiku stanovení z normy ASTM D409 shodnou s předchozí normou.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 13909 (soubor) zaveden v souboru ČSN ISO 13909 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování

ISO 18283 zavedena v ČSN ISO 18283 (44 1305) Uhlí a koks – Ruční vzorkování

ASTM D409 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva – Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva. Terminologie. Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michaela Sersour


MEZINÁRODNÍ NORMA

Černá uhlí – Stanovení indexu melitelnosti Hardgrove ISO 5074
Třetí vydání
2015-10-01

ICS 73.040

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Podstata zkoušky 7 


[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2015, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org


Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomise SC 5 Metody analýzy.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 5074:1994), které bylo technicky zrevidováno.


Úvod

Zkouška melitelnosti a zkušební zařízení Hardgrove jsou navrženy a vyvinuty k charakterizování relativní melitelnosti uhlí. Index melitelnosti Hardgrove představuje složenou fyzikálně-mechanickou vlastnost uhlí, zahrnující množství specifických vlastností jako je tvrdost, pevnost, houževnatost a lomivost. Primárně je funkcí prouhelnění uhlí a sekundárně uhelného typu. Dvě z důležitých proměnných, které mohou ovlivňovat výsledek stanovení, jsou metoda přípravy vzorku, zahrnující selektivní mletí uhlí, a obsah vody v uhlí. Index melitelnosti Hardgrove se používá empiricky k odhadu výkonu a spotřeby energie mlecího zařízení pro specifikovaný stupeň jemnosti
produktu.


1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení indexu melitelnosti černých uhlí s použitím zařízení
Hardgrove. Zároveň specifikuje postup pro kalibraci zkušebního zařízení a pro přípravu standardních referenčních vzorků uhlí.

POZNÁMKA V této mezinárodní normě se termín „černá uhlí“ používá jako indikace zralosti nebo stupně prouhelnění v posloupnosti prouhelnění a nevztahuje se k fyzikálním vlastnostem uhlí.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz