ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50 Říjen 2016

Okna a dveře – Dveřní křídla odolná proti vlhkosti
a stříkající vodě – Zkouška a klasifikace

ČSN
EN 16580

74 6484

 

Windows and doors – Wetness and splash water proof door leaves – Test and classification

Portes et fenêtres – Vantaux de portes résistants à l’humidité et aux projections d’eau – Essai et classification

Fenster und Türen – Feuchte- und spritzwasserbeständige Türblätter – Prüfungen und Klassifizierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13830:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13830:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16580 (74 6484) z března 2016.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16580:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 16580 (74 6484) z března 2016 převzala EN 16580:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 951 zavedena v ČSN EN 951 (74 7017) Dveřní křídla – Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti

EN 952:1999 zavedena v ČSN EN 952:2000 (74 7006) Dveřní křídla – Celková a místní rovinnost – Metoda měření

EN 1027 zavedena v ČSN EN 1027 (74 6019) Okna a dveře – Vodotěsnost – Zkušební metoda

EN 1294 zavedena v ČSN EN 1294 (74 7001) Dveřní křídla – Stanovení chování při různých vlhkostech působících v ustáleném klimatu současně na obou stranách dveřního křídla

EN 1670 zavedena v ČSN EN 1670 (16 5705) Stavební kování – Odolnost proti korozi – Požadavky a zkušební metody

EN 12219:1999 zavedena v ČSN EN 12219:2001 (74 7011) Dveře – Klimatické vlivy – Požadavky a klasifikace

EN 12519:2004 zavedena v ČSN EN 12519:2004 (74 6032) Okna a dveře – Terminologie

Souvisící ČSN

ČSN EN 1121 (74 7020) Dveře – Chování mezi dvěma rozdílnými klimaty – Zkušební metoda

ČSN EN 1191 (74 6015) Okna a dveře – Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání – Zkušební metoda

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Centrum stavebního inženýrství a. s., Praha, IČ 45274860,
Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 16580
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Srpen 2015

ICS 91.060.50

Okna a dveře – Dveřní křídla odolná proti vlhkosti a stříkající vodě –
Zkouška a klasifikace

Windows and doors – Wetness and splash water proof door leaves –
Test and classification 

Portes et fenêtres – Vantaux de portes résistants
à l’humidité et aux projections d’eau – Essai
et classification

Fenster und Türen – Feuchte-
und spritzwasserbeständige Türblätter – Prüfungen
und Klassifizierung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-06-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN-CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16580:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Zkušební vzorek 7

5 Popis zkoušky 8

5.1 Obecně 8

5.2 Rozsah zkoušení 8

5.3 Postřik 8

5.4 Popis zkušební komory 8

5.5 Postřiková kapalina 10

6 Zkušební postup 10

6.1 Prohlídka zkušebního vzorku po dodání 10

6.2 Kondicionování 10

6.3 Zkouška 10

6.4 Měření a vizuální posuzování po závěrečné zkoušce 11

7 Klasifikace 11

8 Protokol o zkoušce 11

Bibliografie 13

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16580:2015) vypracovala komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště, jejímž sekretariátem byl pověřen AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje na materiálu nezávislé funkční vlastnosti, které jsou použitelné pro dveřní křídla ze dveří, která jsou vystavena po delší dobu vlhkosti a/nebo často stříkající vodě.

POZNÁMKA Déšť se nepovažuje za stav „často stříkající voda“.

Tato norma neplatí pro:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz