ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50 Říjen 2016

Dveře – Ovládací síly – Požadavky a klasifikace

ČSN
EN 12217

74 7033

 

Doors – Operating forces – Requirements and classification

Portes – Forces de manoeuvre – Prescriptions et classification

Türen – Bedienungskräfte – Anforderungen und Klassifizierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12217:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12217:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12217 (74 7033) z října 2015

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12217:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12217 (74 7033) z října 2015 převzala EN 12217:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Nejdůležitější změny ve srovnání s předchozí verzí EN 12217:2003 jsou uvedeny v předmluvě této normy.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 12046-2:2000 zavedena v ČSN EN 12046-2:2001 (74 7015) Ovládací síly – Zkušební metoda – Část 2: Dveře

EN 12519 zavedena v ČSN EN 12519 (74 6032) Okna a dveře – Terminologie

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Centrum stavebního inženýrství a. s., Praha, IČ 45274860,
Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 12217
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Duben 2015

ICS 91.060.50 Nahrazuje EN 12217:2003

Dveře – Ovládací síly – Požadavky a klasifikace

Doors – Operating forces – Requirements and classification 

Portes – Forces de manoeuvre – Prescriptions
et classification

Türen – Bedienungskräfte – Anforderungen
und Klassifizierung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-03-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN-CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12217:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Klasifikace 6

5 Použití historických údajů 7

Bibliografie 8

Předmluva

Tento dokument (EN 12217:2015) vypracovala komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště, jejímž sekretariátem byl pověřen AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12217:2003.

Hlavní změny ve srovnání s předchozí verzí EN 12217:2003 jsou:

  1. byly revidovány termíny a definice;

  2. objasnění toho, jak se z různých výsledků získá konečná celková klasifikace;

  3. do tabulky 1 byla doplněna nová třída 5;

  4. byla doplněna nová kapitola 5 „použití historických údajů“.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro otočné a posuvné dveře se střelkovými zámky, které jsou určeny pro použití pěšími. Norma definuje klasifikaci výsledků zkoušek pro zjištění sil a/nebo točivých momentů potřebných k otevření/zavření dveří, a k zapadnutí/uvolnění a zamknutí/odemknutí stavebního kování použitím klíče nebo kliky po zkoušení v souladu s EN 12046-2.

Je použitelná pouze pro ručně ovládané dveře.

Klasifikace sil pro dveře s připojenými samozavíracími zařízeními jsou z této zkušební metody vyloučeny. Neplatí také pro dveře se speciálním kováním, např. s nouzovými dveřními uzávěry.

Zkoušky jsou použitelné pro dveře ze všech materiálů.

Ovládání některých zasklených dveří (balkónových dveří) obsahují kování se západkami a mohou být klasifikovány v souladu s touto evropskou normou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz