ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.100 Říjen 2016

Nedestruktivní zkoušení – Vizuální zkoušení –
Obecné zásady

ČSN
EN 13018

01 5037

 

Non-destructive testing – Visual testing – General principles

Essais non destructifs – Examen visuel – Principes généraux

Prüfung – Sichtprüfung – Allgemeine Grundlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13018:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13018:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13018 (01 5037) ze srpna 2016.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13018:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13018:2016 (01 5037) ze srpna 2016 převzala EN 13018:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1330-10 zavedena v ČSN EN 1330-10 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 10: Termíny používané při vizuální kontrole

EN ISO 8596 zavedena v ČSN EN ISO 8596 (19 5002) Oční optika – Zkouška zrakové ostrosti – Normalizovaný optotyp a jeho zobrazení

EN ISO 9712 zavedena v ČSN EN ISO 9712 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Česká společnost pro NDT, IČ 48133507, Ing. Bernard Kopec

Technická normalizační komise: TNK 80 Nedestruktivní zkoušení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA EN 13018
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Únor 2016

ICS 19.100 Nahrazuje EN 13018:2001

Nedestruktivní zkoušení – Vizuální zkoušení – Obecné zásady

Non-destructive testing – Visual testing – General principles

Essais non destructifs – Examen visuel – Principes
généraux

Prüfung – Sichtprüfung – Algemeine Grundlagen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-12-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13018:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Dokumentace před zkoušením 6

5 Přímé vizuální zkoušení 7

6 Nepřímé vizuální zkoušení 7

7 Pracovníci 7

8 Hodnocení 8

9 Dokumentace po zkoušce 8

10 Záznamy 8

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13018:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 138 Nedestruktivní zkoušení, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13018:2001.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje obecné zásady pro přímé a nepřímé vizuální zkoušení, pokud se používá pro stanovení shody výrobku se specifikovanými požadavky (například stav povrchu dílu, uspořádání spojovaných dílů, tvaru dílu).

Tato evropská norma neplatí pro vizuální prohlídky v souvislosti s používáním jiných destruktivních nebo nedestruktivních zkušebních metod.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz