ICS 13.220.50; 91.060.20

ČSN

EN 13501-5

 

73 0860

Prosinec 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb –
Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13501-5+A1 (73 0860) z února 2010.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz