ICS 13.220.50

ČSN

EN 13501-4

 

73 0860

Prosinec 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb –
Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-03-31 se nahrazuje ČSN EN 13501-4+A1 (73 0860) z února 2010,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

Zdroj: www.cni.cz