ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.080.01 Říjen 2016

Polovodičové součástky – Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem –
Část 1: Obecné požadavky

ČSN
EN 62779-1

35 8776

idt IEC 62779-1:2016

Semiconductor devices – Semiconductor interface for human body communication –
Part 1: General requirements

Dispositifs à semiconducteurs – Interface à semiconducteurs pour les communications via le corps humain –
Partie 1: Exigences générales

Halbleiterbauelemente – Halbleiterschnittstelle zur Kommunikation über den menschlichen Körper –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62779-1:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62779-1:2016. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma definuje obecné požadavky na polovodičové rozhraní, které se používá pro komunikaci s lidským tělem (HBC). Jsou zde zahrnuty obecné a funkční specifikace rozhraní stejně jako limitní a provozní podmínky. Norma obsahuje informativní přílohu A, která uvádí obecný popis HBC, informativní přílohu B, která obsahuje vytváření výkonného šumového signálu v HBC a informativní přílohu C, kde je uveden výpočet meze citlivosti.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: VUT FEKT Brno, IČ 00216305, Doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz