PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.20; 59.080.60; 97.150 Říjen 2016

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny –
Normalizované symboly pro podlahové krytiny –
Doplňková část

ČSN P
CEN/TS 15398

91 7888

 

Resilient, textile and laminate floor coverings – Floor covering standard symbols – Complementary element

Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés – Symboles normalisés de revêtements de sol

Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge – Standardisierte Symbole für Bodenbeläge

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 15398:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 15398:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 15398 (91 7888) z února 2009.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 15398:2016 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných dokumentech

EN 425 zavedena v ČSN EN 425 (91 7836) Pružné a laminátové podlahové krytiny – Zkouška kolečkovou židlí

EN 438-1 zavedena v ČSN EN 438-1 (64 7501) Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) – Část 1: Úvod a obecné informace

EN 660-2 zavedena v ČSN EN 660-2 (91 7826) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování odolnosti proti opotřebení – Část 2: Metoda Frick-Taber

EN 669 zavedena v ČSN EN 669 (91 7867) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování rozměrové stálosti dlaždic linolea vlivem změn atmosférické vlhkosti

EN 717-1 zavedena v ČSN EN 717-1 (49 0163) Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou

EN 717-2 nezavedena)

EN 985 zavedena v ČSN EN 985 (80 4415) Textilní podlahové krytiny – Zkouška kolečkovou židlí

EN 986 zavedena v ČSN EN 986 (80 4421) Textilní podlahové krytiny – Dlaždice – Zjišťování rozměrových změn a deformace plochy způsobené vlivem různých vlhkostních a tepelných podmínek

EN 994 zavedena v ČSN EN 994 (80 4422) Textilní podlahové krytiny – Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran dlaždic

EN 1081 zavedena v ČSN EN 1081 (91 7866) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování elektrického odporu

EN 1307 zavedena v ČSN EN 1307 (80 4427) Textilní podlahové krytiny – Klasifikace

EN 1399 zavedena v ČSN EN 1399 (91 7865) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování odolnosti vůči zamáčknuté a hořící cigaretě

EN 1814 zavedena v ČSN EN 1814 (80 4429) Textilní podlahové krytiny – Zjišťování odolnosti ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann

EN 1815 zavedena v ČSN EN 1815 (80 4433) Pružné a textilní podlahové krytiny – Hodnocení elektrostatických vlastností

EN 1963 nezavedena)

EN 13329 zavedena v ČSN EN 13329+A1 (91 7878) Laminátové podlahové krytiny – Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic – Specifikace, požadavky a metody zkoušení

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13553 zavedena v ČSN EN 13553 (91 7880) Pružné podlahové krytiny – Polyvinylchloridové podlahové krytiny pro použití ve zvláštních mokrých prostorách – Specifikace

EN 13745 zavedena v ČSN EN 13745 (73 5924) Povrchy pro sportoviště – Stanovení světelné odrazivosti

EN 13845 zavedena v ČSN EN 13845 (91 7887) Pružné podlahové krytiny – Polyvinylchloridové podlahové krytiny se zvýšenou odolností proti uklouznutí – Specifikace

EN 13893 zavedena v ČSN EN 13893 (91 7882) Pružné, laminátové a textilní podlahové krytiny – Měření dynamického koeficientu tření na suchém povrchu podlah

EN 14041 zavedena v ČSN EN 14041 (91 7883) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Podstatné vlastnosti

EN 14215 zavedena v ČSN EN 14215 (80 4419) Textilní podlahové krytiny – Klasifikace strojově vyráběných vlasových kusových koberců a běhounů

EN 14978 zavedena v ČSN EN 14978 (91 7845) Laminátové podlahové krytiny – Prvky s povrchovou vrstvou na bázi akrylátů vytvrzených elektronovým zářením – Specifikace, požadavky a metody zkoušení

EN 15468 zavedena v ČSN EN 15468 (91 7889) Laminátové podlahové krytiny – Prvky s přímo aplikovaným potiskem a pryskyřičná povrchová vrstva – Specifikace, požadavky a metody zkoušení

EN 15804 zavedena v ČSN EN 15804+1 (73 0912) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů)

EN 16205 zavedena v ČSN EN 16205 (73 0538) Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah

CEN/TS 16354 zavedena v ČSN P CEN/TS 16354 (91 7847) Laminátové podlahové krytiny – Podložky – Specifikace, požadavky a metody zkoušení

EN ISO 105-B02 zavedena v ČSN EN ISO 105-B02 (80 0147) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: Zkouška s xenonovou výbojkou

EN ISO 354 zavedena v ČSN EN ISO 354 (73 0535) Akustika – Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

EN ISO 717-2 zavedena v ČSN EN ISO 717-2 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost

EN ISO 10874 zavedena v ČSN EN ISO 10874 (91 7843) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny –
Klasifikace

EN ISO 11654 zavedena v ČSN EN ISO 11654 (73 0528) Akustika – Absorbéry zvuku používané v budovách –
Hodnocení zvukové pohltivosti

EN ISO 14025 zavedena v ČSN ISO 14025 (01 0925) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy

EN ISO 23997 zavedena v ČSN EN ISO 23997 (91 7829) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování plošné hmotnosti

EN ISO 24340 zavedena v ČSN EN ISO 24340 (91 7821) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování tloušťky vrstev

EN ISO 24341 zavedena v ČSN EN ISO 24341 (91 7819) Pružné a textilní podlahové krytiny – Zjišťování délky, šířky a přímosti pásů

EN ISO 24342 zavedena v ČSN EN ISO 24342 (91 7828) Pružné a textilní podlahové krytiny – Zjišťování délky strany, okraje, přímosti a pravoúhlosti dlaždic

EN ISO 24344 zavedena v ČSN EN ISO 24344 (91 7838) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování ohebnosti a průhybu

EN ISO 24346 zavedena v ČSN EN ISO 24346 (91 7820) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování celkové tloušťky

EN ISO 26987 zavedena v ČSN EN ISO 26987 (91 7815) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování zapouštění a odolnosti vůči chemikáliím

ISO 1765 zavedena v ČSN ISO 1765 (80 4435) Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny – Zjišťování tloušťky

ISO 6356 nezavedena

ISO 8302 nezavedena

ISO 8543 zavedena v ČSN ISO 8543 (80 4439) Textilní podlahové krytiny – Metody pro zjišťování hmotnosti

ISO 10965 nezavedena

ISO 24334 nezavedena

ISO 24338 nezavedena

ISO 24343 (soubor) nezaveden)

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kristýna Žiaková

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CEN/TS 15398
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION Leden 2016

ICS 01.080.20; 59.080.60; 97.150 Nahrazuje CEN/TS 15398:2008

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny –
Normalizované symboly pro podlahové krytiny – Doplňková část

Resilient, textile and laminate floor coverings –
Floor covering standard symbols – Complementary element 

Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés –
Symboles normalisés de revêtements de sol

Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge –
Standardisierte Symbole für Bodenbeläge

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN dne 2015-11-24 pro dočasné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zejména toho, zda může být CEN/TS převedena na evropskou normu.

Je třeba, aby členové CEN oznámili existenci této CEN/TS stejným způsobem, jako je tomu u EN, a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti (souběžně s CEN/TS), dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. CEN/TS 15398:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Popisy a definice symbolů 11

3.1 Obecně 11

3.2 Klasifikace podle EN ISO 10874 12

3.3 Piktogramy vztahující se k základním vlastnostem 14

3.3.1 Obecně 14

3.3.2 Označení CE 14

3.3.3 Elektrické vlastnosti 14

3.3.4 Oheň 15

3.3.5 Uklouznutí 17

3.3.6 Vodotěsnost 17

3.3.7 Nebezpečné látky 18

3.3.8 Tepelný odpor 19

3.4 Doplňující vlastnosti 19

3.4.1 Obecně 19

3.4.2 Vhodnost pro kolečkovou židli 19

3.4.3 Vhodnost pro schodiště 20

3.4.4 Poškození odříznutých krajů 20

3.4.5 Třídy komfortu 20

3.4.6 Stálobarevnost na světle 21

3.4.7 Akustické vlastnosti 22

3.4.8 Odolnost 22

3.4.9 Pevnost zámkového spoje 24

3.4.10 Bobtnání 24

3.4.11 Ohebnost 24

3.4.12 Rozměrová stabilita 25

3.4.13 Zbytková hloubka vtisku 25

3.4.14 Vliv nábytkové nožky 25

3.4.15 Zvýšená odolnost proti uklouznutí 26

3.4.16 Vhodnost pro použití v nahodile vlhkém prostředí 26

3.4.17 Elektrický odpor ve vodorovném směru 26

3.4.18 Délka a šířka návinu 27

3.4.19 Charakteristiky tloušťky 27

3.4.20 Velikost dlaždice 28

3.4.21 Celková hmotnost 28

3.4.22 Odraz světla 28

3.5 Materiálové složení (týká se pouze textilních podlahových krytin) 29

3.6 Podložky pod laminátové podlahové krytiny 31

3.7 Environmentální prohlášení o produktu (EPD) 32

Bibliografie 33

 

Evropská předmluva

Tento dokument (CEN/TS 15398:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 134 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 15398:2008.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny a případně plovoucí instalace s podklady, kombinace těchto podlahových krytin s podklady, se vyznačují řadou zvláštních vlastností a jsou zatřiďovány do několika tříd použití.

Aby klasifikace a tyto zvláštní vlastnosti byly pro spotřebitele srozumitelné a rozeznatelné, byly vytvořeny grafické symboly.

Z praktických důvodů byly vytvořeny pouze symboly pro vlastnosti související přímo s evropskými normami a normami ISO.

Copyright Tento dokument a tyto symboly jsou autorsky chráněny CEN. Symboly nesmí být upravovány a měněny žádným způsobem s výjimkou velikosti a barvy. Rovněž nesmí být kopírovány nebo přetvářeny části nebo prvky těchto symbolů za účelem vytvoření nových symbolů, které nejsou obsaženy v tomto dokumentu. Tyto symboly se mohou používat pouze tehdy, pokud je výrobek zkoušen nebo klasifikován podle příslušné normy.

1 Předmět normy

Tato technická specifikace zavádí systém grafických symbolů pro označování dále uvedených podlahových krytin a určuje použití těchto symbolů:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz