ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.080 Listopad 2016

Malá plavidla – Lodní sporáky a spotřebiče
pro topení na kapalná paliva

ČSN
EN ISO 14895

32 8940

idt ISO 14895:2016

Small craft – Liquid-fuelled galley stoves and heating appliances

Petits navires – Réchauds de cuisine et appareils de chauffage alimentés par un combustible liquid

Kleine Wasserfahrzeuge – Kombüsenherde und Heizgeräte für flüssige Brennstoffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14895:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14895:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14895 (32 8940) z února 2004.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Všechny změny proti předchozí normě ČSN EN ISO 14895 jsou uvedeny v předmluvě mezinárodní normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7840 zavedena v ČSN EN ISO 7840 (32 5210) Malá plavidla – Ohnivzdorné palivové hadice

ISO 8469:2013 zavedena v ČSN EN ISO 8469:2013 (32 5212) Malá plavidla – Neohnivzdorné palivové hadice

ISO 9094 zavedena v ČSN EN ISO 9094 (32 0240) Malá plavidla – Požární ochrana

ISO 10088:2013 zavedena v ČSN EN ISO 10088:2014 (32 5222) Malá plavidla – Trvale instalované palivové soustavy

ISO 10133 zavedena v ČSN EN ISO 10133 (32 6612) Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace stejnosměrného proudu malého napětí

ISO 10239 zavedena v ČSN EN ISO 10239 ed. 2 (32 5730) Malá plavidla – Soustavy zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)

ISO 10240 zavedena v ČSN EN ISO 10240 (32 0021) Malá plavidla – Příručka uživatele

ISO 12217-1 zavedena v ČSN EN ISO 12217-1 (32 0233) Malá plavidla – Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti – Část 1: Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší

ISO 12217-2 zavedena v ČSN EN ISO 12217-2 (32 0233) Malá plavidla – Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti – Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší

ISO 12217-3 zavedena v ČSN EN ISO 12217-3 (32 0233) Malá plavidla – Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti – Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m

ISO 13297 zavedena v ČSN EN ISO 13297 (32 6613) Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace střídavého proudu

ISO 21487 zavedena v ČSN EN ISO 21487 (32 5230) Malá plavidla – Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (94/25/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 96/2016 Sb. ze dne 16. března 2016, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a na vodní skútry, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Sýkora, IČ 76027589, Ing. Jiří Sýkora

Technická normalizační komise: TNK 128 Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 14895
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červen 2016

ICS 47.080 Nahrazuje EN ISO 14895:2003

Malá plavidla – Lodní sporáky a spotřebiče pro topení na kapalná paliva
(ISO 14895:2016)

Small craft – Liquid-fuelled galley stoves and heating appliances
(ISO 14895:2016)

Petits navires – Réchauds de cuisine et appareils
de chauffage alimentés par un combustible liquid
(ISO 14895:2016)

Kleine Wasserfahrzeuge – Kombüsenherde
und Heizgeräte für flüssige Brennstoffe
(ISO 14895:2016)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-02-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 14895:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 14895:2016) vypracovala technická komise ISO/TC 188 Malá plavidla.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 14895:2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 14895:2016 byl schválen CEN jako EN ISO 14895:2016 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Obecně 8

5 Instalace 9

6 Návrh a konstrukce sporáku 10

7 Návrh a konstrukce topidla 11

8 Značení 11

Příloha A (normativní) Informace o sporácích obsažené v příručce uživatele plavidla 13

Příloha B (normativní) Informace o topidlech obsažené v příručce uživatele plavidla 14

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2013/53/EU 15

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 188 Malá plavidla.

Toto druhé vydání ISO 14895 zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 14895:2000), které bylo technicky revidováno.

Revize zahrnuje tyto hlavní změny:

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje návrh, konstrukci a instalaci trvale instalovaných lodních sporáků a spotřebičů pro topení, spalujících paliva kapalná při atmosférickém tlaku, na malých plavidlech o délce trupu až do 24 m
(LH podle ISO 8666). Norma zahrnuje lodní sporáky s otevřeným plamenem, keramické varné desky, topidla s ventilátory a spotřebiče pro ohřev vody.

Nejsou zahrnuty spotřebiče pro vaření a topení navržené nebo určené výhradně jako přenosné samostatné kempové vařiče nebo topidla. Ostatní trvale instalované spotřebiče pro vaření a topení (například sporáky na pevná a kapalná paliva s přirozeným tahem) jsou mimo předmět této mezinárodní normy, a proto platí pro ně ISO 9094.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz