ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.280 Listopad 2016

Drážní zařízení – Systémy sběračů proudu – Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel

ČSN
EN 50405
ed. 2

36 2316

 

Railway applications – Current collection systems – Pantographs, testing methods for contact strips

Applications ferroviaires – Systèmes de captage de courant – Méthodes d’essais des bandes de frottement
des pantographes

Bahnanwendungen – Stromabnahmesysteme – Stromabnehmer für Oberleitungsfahrzeuge, Prüfverfahren für Schleifstücke

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50405:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50405:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-11-16 se nahrazuje ČSN EN 50405 (36 2316) z března 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje zkušební metody ke stanovení základních charakteristik nově vyrobených smykadel
pantografů. Ne všechny zkoušky mohou být vhodné pro některé návrhy smykadel. Norma nedefinuje zkoušky smykadel vyrobených pouze z kovů. Norma vylučuje zkoušky opotřebení a zkoušky prováděné pomocí konkrétního typu pantografu. Doplňkové zkoušky, nad rámec působnosti této normy, mohou být nezbytné z důvodu zjištění vhodnosti smykadel pro zvláštního použití a to na základě předchozí dohody mezi výrobcem a odběratelem.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50405:2015 dovoleno do 2018-11-16 používat dosud platné ČSN EN 50405 (36 2316) z března 2007.

Změny proti předchozí normě

Tato norma je celkovou technickou revizí předchozí normy, která spočívá ve stanovení zkušebních metod ke stanovení základních charakteristik nově vyrobených smykadel pantografů. Norma nedefinuje zkoušky smykadel vyrobených pouze z kovů. Norma vylučuje zkoušky opotřebení a zkoušky prováděné pomocí konkrétního typu pantografu.

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 148-1:2010 zavedena v ČSN ISO 148-1:2010 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy – Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 179-1:2010 zavedena v ČSN EN ISO 179-1:2010 (64 0612) Plasty – Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy – Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

EN ISO 180:2000 zavedena v ČSN EN ISO 180:2001 (64 0616) Plasty – Stanovení rázové houževnatosti
metodou Izod

IEC 60413:1972 nezavedena

IEC 60773:1983 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Pavel Vojík

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz