ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.75 Listopad 2016

Ocelové trubky pro přesné použití –
Technické dodací podmínky –
Část 2: Svařované trubky tažené za studena

ČSN
EN 10305 - 2

42 0093

 

Steel tubes for precision applications – Technical delivery conditions – Part 2: Welded cold drawn tubes

Tubes de précision en acier – Conditions techniques de livraison – Partie 2: Tubes soudés étirés à froid

Präzisionsstahlrohre – Technische Lieferbedingungen – Teil 2: Geschweißte kaltgezogene Rohre

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10305 - 2:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10305 - 2:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10305 - 2 (42 0093) ze září 2016.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10305-2:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10305-2 ze září 2016 převzala EN 10305-2:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10020:2000 zavedena v ČSN EN 10020:2001 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10021:2006 zavedena v ČSN EN 10021:2007 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky

EN 10027-1 zavedena v ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí – Část 1: Stavba značek ocelí

EN 10027-2 zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0011) Systémy označování ocelí – Část 2: Systém číselného označování

EN 10052:1993 zavedena v ČSN EN 10052:1996 (42 0004) Terminologie tepelného zpracování železných výrobků

EN 10168 zavedena v ČSN EN 10168 (42 0007) Ocelové výrobky – Dokumenty kontroly – Přehled a popis údajů

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 10266:2003 zavedena v ČSN EN 10266:2004 (42 0048) Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily – Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

EN ISO 377 zavedena v ČSN EN ISO 377 (42 0305) Ocel a ocelové výrobky – Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení

EN ISO 2566-1 zavedena v ČSN EN ISO 2566-1 (42 0308) Ocel – Přepočet hodnot tažnosti – Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli

EN ISO 4287 zavedena v ČSN EN ISO 4287 (01 4450) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice a parametry struktury povrchu

EN ISO 6892-1 zavedena v ČSN EN ISO 6892-1 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

EN ISO 8492 zavedena v ČSN EN ISO 8492 (42 0325) Kovové materiály – Trubky – Zkouška smáčknutím

EN ISO 8493 zavedena v ČSN EN ISO 8493 (42 0326) Kovové materiály – Trubky – Zkouška rozšiřováním

EN ISO 10893-1 zavedena v ČSN EN ISO 10893-1 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 1: Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek obloukově svařovaných pod tavidlem) pro ověření hydrostatické těsnosti

EN ISO 10893-2 zavedena v ČSN EN ISO 10893-2 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 2: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování necelistvostí vířivými proudy

EN ISO 10893-3 zavedena v ČSN EN ISO 10893-3 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky

EN ISO 10893-10 zavedena v ČSN EN ISO 10893-10 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí

ISO 11484 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 1461 (03 8560) Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky – Specifikace a zkušební metody

ČSN EN ISO 9712 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

ČSN EN ISO 14713-2 (03 8261) Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 2: Žárové zinkování ponorem

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje vybrané obdobné oceli podle materiálových listů třídy 41 a EN 10305-2 s termíny v anglickém, německém a francouzském jazyce.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., IČ 47115998, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 10305 - 2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Březen 2016

ICS 77.140.75 Nahrazuje EN 10305 - 2:2010

Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky –
Část 2: Svařované trubky tažené za studena

Steel tubes for precision applications – Technical delivery conditions –
Part 2: Welded cold drawn tubes

Tubes de précision en acier – Conditions techniques
de livraison –
Partie 2: Tubes soudés étirés à froid

Präzisionsstahlrohre – Technische Lieferbedingungen –
Teil 2: Geschweißte kaltgezogene Rohre

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-01-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 10305 - 2:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

4 Značky 10

5 Klasifikace a označování 11

5.1 Klasifikace 11

5.2 Označování 11

6 Údaje poskytované odběratelem 11

6.1 Povinné údaje 11

6.2 Volitelné požadavky 11

6.3 Příklad objednávky 12

7 Výrobní postup 12

7.1 Způsob výroby oceli 12

7.2 Výroba trubek a dodací stav 12

8 Požadavky 13

8.1 Obecně 13

8.2 Chemické složení 13

8.3 Mechanické vlastnosti 14

8.4 Vzhled a vnitřní jakost 14

8.5 Rozměry a mezní úchylky 15

8.5.1 Vnější průměr, vnitřní průměr, tloušťka stěny a souosost 15

8.5.2 Délky 18

8.5.3 Přímost 19

8.5.4 Úprava konců 19

9 Kontrola 19

9.1 Druhy kontroly 19

9.2 Dokumenty kontroly 19

9.2.1 Druhy dokumentů kontroly 19

9.2.2 Obsah dokumentů kontroly 19

9.3 Přehled kontrol a zkoušení 20

10 Odběr vzorků 21

10.1 Zkušební jednotka 21

10.2 Příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles 21

10.2.1 Umístění, směr a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušky 21

10.2.2 Zkušební těleso pro měření drsnosti 21

11 Zkušební metody 21

11.1 Zkouška tahem 21

11.2 Zkouška smáčknutím 22

11.3 Zkouška rozšiřováním 22

11.4 Kontrola rozměrů 22

11.5 Měření drsnosti 23

Strana

11.6 Vizuální kontrola 23

11.7 Nedestruktivní zkoušení 23

11.7.1 Zkoušení na podélné nedokonalosti 23

11.7.2 Těsnost 23

11.8 Opakovací zkoušky, třídění a přepracování 23

12 Značení 23

13 Ochrana a balení 23

Bibliografie 24

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 10305-2:2016) vypracovala technická komise ECISS/TC 110 Ocelové trubky, železné a ocelové tvarovky, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10305-2:2010.

Oproti předchozímu vydání byly provedeny následující technické změny:

  1. Byly upraveny odkazy;

  2. Byly přečíslovány volitelné požadavky takovým způsobem, že nyní jsou stejné ve všech částech;

  3. Byla redakčně přepracována.

EN 10305 Ocelové trubky pro přesná použití – Technické dodací podmínky se sestává z následujících částí:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje technické dodací podmínky svařovaných ocelových trubek tažených za studena kruhového průřezu pro přesné použití s předepsaným vnějším průměrem ≤ 150 mm.

Tento dokument se může také použít na jiné druhy průřezu.

Trubky podle tohoto dokumentu jsou charakterizovány přesně definovanými mezními úchylkami rozměrů a předepsanou maximální povrchovou drsností. Typické oblasti využití jsou automobilový průmysl, nábytkářský průmysl a obecné strojírenství.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz