ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20; 33.180.30 Listopad 2016

Dynamické moduly –
Část 4-1: Softwarové a hardwarové rozhraní – Vlnově selektivní přepínač 1 × 9

ČSN
EN 62343- 4-1

35 9278

idt IEC 62343-4-1:2016

Dynamic modules –
Part 4-1: Software and hardware interface – 1 x 9 wavelength selective switch

Modules dynamiques –
Partie 4-1: Interface logicielle et matérielle – Commutateur sélectif en longueur d’onde 1 x 9

Dynamische Module –
Teil 4-1: Software und Hardware Schnittstelle – 1 x 9 Wellenlängenselektiver Schalter

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62343-4-1:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62343-4-1:2016. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje a stanoví požadavky na softwarové a hardwarové rozhraní pro vlnově selektivní přepínač 1 × 9. Tyto přepínače lze ovládat přes toto rozhraní prostřednictvím firmwaru, který je trvale uložen v paměti. Norma se zabývá konfigurací pro ovládání WSS. Toto rozhraní umožňuje uživateli nebo hostiteli obnovit stav spínače a/nebo přizpůsobit odpovídající nastavení přepínače a útlumu.

Norma obsahuje informativní přílohu A, která uvádí detaily hardwarového rozhraní a informativní přílohu B, která uvádí mapu paměti DPRAM a časovací diagramy.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-731 zavedena v ČSN IEC 50(731) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

IEC 62343 zavedena v ČSN EN 62343 (35 9278) Dynamické moduly – Obecně a návod

Souvisící ČSN

ČSN EN 62343-3-3 (35 9278) Dynamické moduly – Část 3-3: Šablony funkčních specifikací – Vlnově selektivní přepínače

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz