ICS 93.080.20

ČSN

EN 13108-8
ed. 2

 

73 6140

Prosinec 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 8: R-materiál

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-03-30 se nahrazuje ČSN EN 13108-8 (73 6140) z března 2008,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

Zdroj: www.cni.cz