ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.010 Listopad 2016

Obecná technická pravidla pro měření, výpočet
a ověřování energetických úspor projektů

ČSN
ISO 17741

01 1511

 

General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of projects

Règles techniques générales pour la mesure, le calcul et la vérification des économies d’énergie dans les projets

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 17741:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 17741:2016. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma stanovuje obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor při renovačních projektech nebo u nových projektů.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EVO 10000-1:2014 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 50001:2012 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

ČSN ISO 10006:2004 (01 0333) Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů

ČSN ISO 50006:2016 (01 1517) Systémy managementu hospodaření s energií – Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie a ukazatelů energetické náročnosti – Obecné zásady a návod

ČSN ISO 50015:2016 (01 1518) Systémy managementu hospodaření s energií – Měření a ověřování energetické náročnosti organizací – Obecné zásady a návod

ČSN EN ISO/IEC 13273-1:2016 (01 1506) Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie – Obecná mezinárodní terminologie – Část 1: Energetická účinnost

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 14 Energetický management a udržitelná spotřeba energie

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michaela Sersour

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz