ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.020; 29.160.40 Listopad 2016

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná
pístovými spalovacími motory –
Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem
metodou obalové křivky

ČSN
ISO 8528 -10

33 3140

 

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets –
Part 10: Measurement of airbone noise by the enveloping surface method

Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne –
Partie 10: Mesurage du bruit aérien par la méthode de la surface enveloppe

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 8528 -10:1998. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 8528 -10:1998. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 8528 uvádí metody měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zdrojovými soustrojími poháněnými pístovými spalovacími motory takovým způsobem, aby se celkové emise hluku, např. hluk z výfukových a chladicích systémů, spolu se všemi ostatními zdroji hluku motoru hodnotily na podobném základě s cílem získat srovnatelné výsledky. Jsou-li však výfukové a chladicí systémy vedeny do vzdáleného místa, není podíl jejich hluku obsažen v této části ISO 8528.

Základní charakteristickou hodnotou emise hluku je hladina akustického výkonu.

Výsledky měření prováděného v souladu s touto částí ISO 8528 jsou klasifikovány buď jako přesnost třídy 2 nebo třídy 3 v závislosti na tom, jaké podmínky akustického měření jsou dodrženy. Přesnost třídy 2 (tj. technická metoda podle ISO 3744) vyžaduje měřicí plochu, kterou je v podstatě volné akustické pole nad odrazivou rovinou (s korekcí na prostředí K2A ≤ 2 dB) a se zanedbatelnou hladinou hluku pozadí (korekce na hluk pozadí K1A ≤ 1,3 dB). Přesnost třídy 3 (tj. provozní metoda podle ISO 3746) vyžaduje korekci na prostředí K2A ≤ 7 dB a korekci na hluk pozadí K1A ≤ 3 dB.

Pro provoz zdrojového soustrojí v ustáleném stavu umožňuje tato část ISO 8528 výpočet hladiny akustického výkonu vážené funkcí A a odpovídající hladiny akustického výkonu v oktávovém nebo třetinooktávovém pásmu pro příslušnou třídu přesnosti.

Tato část ISO 8528 platí pro zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory pro stabilní a mobilní aplikace s pevným nebo flexibilním uložením. Platí pro pozemní a námořní použití, vyjma zdrojových soustrojí používaných v letadlech nebo pro pohon pozemních vozidel a lokomotiv.

POZNÁMKA 1 Tato část ISO 8528 byla vypracována pro zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory, ale může se používat také pro zdrojová soustrojí stejnosměrného proudu poháněná pístovými spalovacími motory.

POZNÁMKA 2 Pro některé specifické aplikace (např. nezbytné dodávky energie pro nemocnice, výškové budovy atd.) mohou být nezbytné dodatečné požadavky. Ustanovení této části ISO 8528 se mají považovat za základ.

POZNÁMKA 3 Přesná porovnání se mohou provádět pouze mezi zdrojovými soustrojími v případě, že jsou měření klasifikována ve stejné třídě přesnosti.

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 700:–) nezavedena

ISO 3046-1:1995 nezavedena

ISO 3744:1994 zavedena v ČSN EN ISO 3744:1995 (01 1604) Akustika – Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku. Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou

ISO 3746:1995 zavedena v ČSN EN ISO 3746:1995 (01 1606) Akustika – Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Provozní metoda měření ve volném poli nad odrazivou rovinou

ISO 8528-1:1993 zavedena v ČSN ISO 8528-1:1996 (33 3140) Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory – Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení

ISO 8528-2:1993 zavedena v ČSN ISO 8528-2:1996 (33 3140) Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory – Část 2: Motory

ISO 9614-2:1996 zavedena v ČSN ISO 9614-2:1997 (01 1617) Akustika – Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity – Část 2 : Měření skenováním

ISO 11203:1995 zavedena v ČSN EN ISO 11203:1996 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Určení emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu

IEC 60804:1985 zavedena v ČSN IEC 804 HD 499 S1:1993 (35 6873) Integrující – Průměrující zvukoměry

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz