ICS 33.060.20; 33.100.01; 33.100.10

ČSN

ETSI EN 301 908 -1
V11.1.1

 

87 5111

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní
požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU –
Část 1: Úvod a společné požadavky

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz