ICS 33.070.01; 33.070.50

ČSN

ETSI EN 301 502
V12.5.1

 

87 2781

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Globální systém mobilních komunikací (GSM) – Zařízení základnové
stanice (BS) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz