ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.010 Prosinec 2016

Úspory energie – Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie

ČSN
ISO 17743

01 1512

 

Energy savings – Definition of a methodological framework applicable to calculation and reporting on energy savings

Économies d’énergie – Définition d’un cadre méthodologique pour le calcul et la déclaration des économies d’énergies

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 17743:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 17743:2016. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma stanovuje metodický rámec, který se používá pro výpočet a vykazování úspor energie ze stávajících (realizovaných) a potenciálních opatření a z procesů, které mají spořit energii. Tato rámcová norma se bude vztahovat na jiné normy z oblasti stanovování úspor energie.

Tato mezinárodní norma se zabývá následujícími tématy ve spojení s úsporou energie:

V předmětu této mezinárodní normy není vývoj metodiky měření a ověřování úspor energie.

V předmětu této mezinárodní normy není metodika tvorby scénářů pro budoucí opatření pro měření a procesy úspory energie.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN ISO 17741 (01 1511) Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů

ČSN EN ISO 50001:2012 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

ČSN ISO 50006:2016 (01 1517) Systémy managementu hospodaření s energií – Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPI) – Obecné zásady a návod

ČSN ISO 50015:2016 (01 1518) Systémy managementu hospodaření s energií – Měření a ověřování energetické náročnosti organizací – Obecné zásady a návod

ČSN EN ISO/IEC 13273-1:2016 (01 1506) Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie – Obecná mezinárodní terminologie – Část 1: Energetická účinnost

ČSN EN 16212 (01 1503) Energetická účinnost a výpočty úspor – Metody top-down a bottom-up

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 14 Energetický management a udržitelná spotřeba energie

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Andrea Peková

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz