ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.060.10 Prosinec 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních –
Část 1: Kmenová specifikace

ČSN
EN 60384-1
ed. 3

35 8290

idt IEC 60384-1:2016

Fixed capacitors for use in electronic equipment –
Part 1: Generic specification

Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques –
Partie 1: Spécification générique

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik –
Teil 1: Fachgrundspezifikation

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60384-1:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60384-1:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2019-09-30 se nahrazuje ČSN EN 60384-1 ed. 2 (35 8290) z června 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma je kmenovou specifikací a je použitelná pro neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních.

Vytváří standartní podmínky, kontrolní postupy a metody zkoušení pro aplikace v předmětových specifikacích elektronických součástek pro posouzení jejich kvality nebo pro jakékoliv jiné účely.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60384-1:2016 dovoleno do 2019-09-30 používat
dosud platnou ČSN EN 60384-1 (35 8290) z června 2010.

Změny proti předchozí normě

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60027 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60027 (33 0100) Písmenné značky používané v elektrotechnice

IEC 60050 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60050 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník

IEC 60062 zavedena v ČSN EN 60062 ed. 2 (35 8014) Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů

IEC 60063 zavedena v ČSN IEC 63 (35 8008) Přednostní řady čísel pro rezistory a kondenzátory

IEC 60068-1:2013 zavedena v ČSN EN 60068-1 ed. 2:2014 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod

IEC 60068-2-1:2007 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 ed. 2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-1: Zkoušky – Zkouška A Chlad

IEC 60068-2-2:2007 zavedena v ČSN EN 60068-2-2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-2: Zkoušky – Zkouška B: Suché teplo

IEC 60068-2-6:2007 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

IEC 60068-2-13:1983 zavedena v ČSN EN 60068-2-13:2000 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška M: Nízký tlak vzduchu

IEC 60068-2-14:2009 zavedena ČSN EN 60068-2-14 ed. 2:2010 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty

IEC 60068-2-17:1994 zavedena v ČSN EN 60068-2-17:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Q: Hermetičnost

IEC 60068-2-20:2008 zavedena ČSN 60068-2-20:2009 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-20: Zkoušky – Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

IEC 60068-2-21:2006 zavedena v ČSN EN 60068-2-21 ed. 2:2007 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-21: Zkoušky – Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí

IEC 60068-2-27:2008 zavedena v ČSN EN 60068-2-27 ed. 2:2010 (34 5791) Základní zkoušky vlivu prostředí – Část 2: Zkoušky. Zkouška Ea a návod: Údery

IEC 60068-2-30:2005 zavedena v ČSN EN 60068-2-30 ed. 2:2006 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-30: Zkoušky – Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

IEC 60068-2-45:1980 zavedena v ČSN EN 60068-2-45:1995 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-45: Zkušební metody. Zkouška XA a návod: Ponoření do čisticích rozpouštědel

IEC 60068-2-54:2006 zavedena v ČSN EN 60068-2-54:2007 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-54: Zkoušky – Zkouška Ta: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek metodou smáčecích vah

IEC 60068-2-58:2015 zavedena v ČSN EN 60068-2-58 ed. 3:2015 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-58: Zkoušky – Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) – pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení

IEC 60068-2-67:1995 zavedena v ČSN EN 60068-2-67:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Cy: Konstantní vlhké teplo, zrychlená zkouška určená především pro součástky

IEC 60068-2-69:2007 zavedena v ČSN EN 60068-2-69 ed. 2:2007 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-69: Zkoušky – Zkouška Te: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro technologii povrchové montáže (SMD) metodou smáčecích vah

IEC 60068-2-78:2012 zavedena v ČSN EN 60068-2-78 ed. 2:2013 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-78: Zkoušky – Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

IEC 60068-2-82:2007 zavedena v ČSN EN 60068-2-82:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-82: Zkoušky – Zkouška XW1: Metody zkoušení whiskerů u elektronických a elektrických komponent

IEC 60294 zavedena v ČSN EN 60294 (35 8007) Měření rozměrů válcových součástek s vývody v ose

IEC 60617 databáze dostupná na webových stránkách IEC (www.iec.ch)

IEC 60695-11-5:2004 zavedena v ČSN EN 60695-11-5:2005 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-5: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem jehlového hořáku – Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

IEC 60717 zavedena v ČSN EN 60717 (35 8800) Metoda pro stanovení potřebného místa pro kondenzátory a rezistory s jednostrannými vývody

IEC 61193-2 zavedena v ČSN EN 61193-2 (35 9043) Systémy hodnocení jakosti – Část 2: Volba a použití přejímacích plánů pro kontrolu elektronických součástek a pouzder

IEC 61249-2-7:2002 zavedena v ČSN EN 61249-2-7:2003 (35 9062) Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury – Část 2-7: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály – Mědí plátované laminátové desky z vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření))

ISO 80000-1 zavedena v ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

Souvisící ČSN

ČSN EN 60384-2 ed. 2 (35 8291) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 2: Dílčí specifikace – Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

ČSN EN 60384-3 (35 8291) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 3: Dílčí specifikace – Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého

ČSN EN 60384-3-1 (35 8291) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace – Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého – Úroveň hodnocení EZ

ČSN EN 60384-26 (35 8291) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 26: Dílčí specifikace – Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

ČSN EN 60469:2014 (35 6299) Přechody, pulzy a souvisící tvary vln – Termíny, definice a algoritmy

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz