ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.310; 91.060.50 Leden 2017

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení

ČSN
EN 1628+A1

74 6002

 

Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters – Burglar resistance – Test method for the determination of resistance under static loading

Blocs-portes pour piétons, fenêtres, facades rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l’effraction – Méthode d’essai
pour la détermination de la résistance à la charge statique

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandfähigkeit unter statischer Belastung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1628:2011+A1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1628:2011+A1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1628+A1 (74 6002) ze září 2016.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1628:2011+A1:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1628:2011+A1:2015 (70 6002) ze září 2016 převzala EN 1628:2011+A1:2015 schválením
k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z prosince 2015. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 356:1999 zavedena v ČSN EN 356:2000 (70 0595) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

EN 1303:2005 nezavedena1)

EN 1627:2011 zavedena v ČSN EN 1627:2012 (74 6001) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace

EN 1630:2011+A1:2015 zavedena v ČSN EN 1630:2011+A1:2016 (74 6004) Přízemní dveřní sestavy, okna,
závěsné rolety, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti
manuálním pokusům o násilné vloupání

EN 1906:2010 zavedena v ČSN EN 1906:2012 (16 5776) Stavební kování – Dveřní štíty, kliky a knoflíky –
Požadavky a zkušební metody

EN 12195-2 zavedena v ČSN EN 12195-2 (30 0080) Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech – Bezpečnost – Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken

EN 12209:2003 zavedena v ČSN EN 12209:2004 (16 5124) Stavební kování – Zámky a střelkové zámky –
Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v tabulce 1 a v obrázku A.61 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby IČ 63839911, Ing. Petr Koktan

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 1628:2011+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2015

ICS 13 310; 91 060.50 Nahrazuje EN 1628:2011

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení

Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters – Burglar resistance – Test method for the determination of resistance under static loading

Blocs-portes pour piétons, fenêtres, facades rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l’effraction – Méthode d’essai pour la détermination
de la résistance à la charge statique

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente
und Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter statischer Belastung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2010-12-02 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN
dne 2015-11-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1628:2011+A1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Zkušební zařízení 8

4.1 Zkušební rám 8

4.2 Zatěžovací zařízení 8

4.3 Háky 8

4.4 Popruhy 8

4.5 Tlakové podložky 8

4.6 Měřicí zařízení 8

4.7 Zkušební rám 9

4.8 Tolerance 9

5 Zkušební vzorek 9

5.1 Obecně 9

5.2 Příprava a kontrola zkušebního vzorku 10

6 Postup 11

6.1 Klima zkušební místnosti 11

6.2 Obecně 11

6.3 Zkoušení stavebních výrobků skupiny 1 a skupiny 2 11

6.3.1 Zatěžovací body výrobků skupiny 1 a skupiny 2 11

6.3.2 Zkušební postup pro systém upevnění výplně (výrobky skupiny 1 a 2) 12

6.3.3 Zkušební postup pro křídlo (výrobek skupiny 1, bezpečnostní třída 1) 12

6.3.4 Zkušební postup pro křídlo (výrobek skupiny 1, bezpečnostní třída 2 a vyšší) 12

6.3.5 Zkušební postup pro křídlo (výrobek skupiny 2, bezpečnostní třída 1) 12

6.3.6 Zkušební postup pro křídlo (výrobek skupiny 2, bezpečnostní třída 2 a vyšší) 13

6.4 Vyjádření výsledků pro výrobky skupin 1 a 2 13

6.5 Zkoušení výrobků skupiny 3 13

6.5.1 Zatěžovací body 13

6.5.2 Směr zatěžování 14

6.5.3 Zatěžování a postup měření 14

6.5.4 Vyjádření výsledků 14

6.6 Zkoušení výrobků skupiny 4 15

6.6.1 Obecně 15

6.6.2 Odolnost pohyblivých !prvků" 15

6.6.3 Odolnost dalších zatěžovacích bodů 15

6.6.4 Vyjádření výsledků 15

7 Protokol o zkoušce 15

Příloha A (normativní) Zkušební zařízení 17

A.1 Příklady zatěžovacích bodů F1 a F3

A.2 Příklad zkušebního rámu 19

A.3 Příklady tlakových podložek pro dveře, okna a okenice 19

Strana

A.4 Příklady tlakových podložek pro dveře, okna a okenice v místech, kde je nutné přemostit jakékoliv kování nebo zámek 20

A.5 Příklady tlakových podložek pro předokenní rolety 20

A.6 Příklady tlakových podložek pro předokenní rolety – oddělená zkouška pro vodicí lišty 21

A.7 Příklady tlakových podložek pro mříže 21

A.8 Příklady zatěžovacího zařízení pro posuvné dveře, dvoukřídlové posuvné dveře, posuvná okna a okenice 22

A.9 Příklady háků 23

A.10 Zkušební měrky 24

A.11 Příklady montážního upevnění dveří 25

A.12 Příklady montážního upevnění oken 27

A.13 Příklady montážního upevnění křídlových a skládacích okenic 28

A.14 Příklady montážního upevnění vodicích lišt a předokenních rolet do zkušebního rámu 30

A.15 Příklady montážního upevnění mříží ve zkušebním vzorku 33

A.16 Zatěžovací body na dveřích (zatížení F2 a F3) pro bezpečnostní třídu 1 až 6 34

A.17 Zatěžovací body na dveřích (zatížení F3) pro bezpečnostní třídu 1 až 6 36

A.18 Zatěžovací body na dveřích (zatížení F2 a F3) pro bezpečnostní třídu 1 až 6 38

A.19 Zatěžovací body na dveřích (zatížení F3) pro bezpečnostní třídu 1 až 6 39

A.20 Zatěžovací body na dveřích (zatížení F3 a F3.a) pro bezpečnostní třídu 1 41

A.21 Další zatěžovací body na dveřích (zatížení F3 a F3.a) pro bezpečnostní třídu 1 42

A.22 Další zatěžovací body na dveřích zatížení F3, F3.a a F2) pro bezpečnostní třídu 1 44

A.23 Zatěžovací body na oknech (zatížení F1 a F3) pro bezpečnostní třídu 1 až 6 45

A.24 Další zatěžovací body na oknech (zatížení F3.a a F3) pro bezpečnostní třídu 1 46

A.25 Další zatěžovací body na dvoukřídlových otevíravých oknech 47

A.26 Další zatěžovací body na oknech (zatížení F3.a) pro bezpečnostní třídu 1 47

A.27 Další zatěžovací body na oknech (zatížení F3.a a F3) pro bezpečnostní třídu 1 49

A.28 Zatěžovací body na oknech (zatížení F1 a F3) pro bezpečnostní třídu 1 až 6 50

A.29 Zatěžovací body na jednokřídlových okenicích (zatížení F3) pro bezpečnostní třídu 1 až 6 51

A.30 Zatěžovací body na vícekřídlových okenicích (zatížení F1 a F3) pro bezpečnostní třídu 1 až 6 52

A.31 Zatěžovací body na vícekřídlových skládacích okenicích (zatížení F1 a F3) pro bezpečnostní třídu 1 až 6 53

A.32 Zkouška jedné vodicí lišty předokenní rolety 54

A.33 Zatěžovací body na předokenních roletách (zatížení F3) pro bezpečnostní třídu 1 až 6 55

A.34 Zatěžovací body na předokenních roletách (zatížení F2) pro bezpečnostní třídu 1 až 6 56

A.35 Zatěžovací body na předokenních roletách (zatížení F1) pro bezpečnostní třídu 1 až 6 57

A.36 Zatěžovací body na pevných mřížích (zatížení F3) pro bezpečnostní třídu 1 až 6 58

A.37 Zatěžovací body na pohyblivých mřížích (zatížení F3) pro bezpečnostní třídu 1 až 6 59

A.38 Zatěžovací body na rolovacích mřížích (zatížení F3) pro bezpečnostní třídu 1 až 6 60

Příloha B (normativní) Zkušební pořadí pro zkoušku statickým zatížením v bezpečnostních třídách 1 až 6 62

Příloha C (normativní) Rozmístění okenního kování proti směru zajišťování 63

C.1 Obecně 63

C.2 Zkušební kritéria 63

C.3 Zkušební metoda 63

Bibliografie 65


Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1628:2011+A1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky a stavební kování a lehké obvodové pláště, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2016 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2015-11-17.

Tato norma nahrazuje !EN 1628:2011".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tato evropská norma je jednou z řady norem odolnosti proti napadení pro dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice odolné proti násilnému vloupání. Další normy této řady jsou:

Tato norma je revizí a nahrazuje !EN 1628:2011". Nejméně dvě další normy z této řady jsou revidovány a příslušně nahrazují !EN 1629:2011"!EN 1630:2011".

Tato revize začleňuje mříže a závěsné rolety v rozsahu aplikace.

Jsou zde dva aspekty zjištění odolnosti stavebního výrobku proti vloupání: jeho odolnost proti násilné manipulaci a jeho schopnost zůstat upevněný do budovy. Očekávané vymezení reprodukce těchto aspektů upevňovacích metod a stavebních konstrukcí v laboratorních podmínkách tato norma plně nepokrývá. To platí zejména pro
výrobky zabudované do stavby. Provedení pevných částí výrobku je hodnoceno použitím standardních pomocných rámů. Je zodpovědností výrobce zajistit, že návod na upevnění výrobku je obsažen v montážním návodu, a že tento návod je vhodný pro bezpečnostní třídu odolnosti proti vloupání prohlášenou pro výrobek. S dalšími odkazovanými normami tato specifikace používá normu pomocných rámů a výrobek je namontován podle návodu výrobce. Uvažovaná upevňovací metoda je detailně popsána v příloze A EN 1627:2011. Tato metoda nehodnotí provedení upevnění v budově.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti při statickém zatížení k hodnocení vlastností odolnosti proti vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otevírání, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinování jakož i na pevné konstrukce.

Tato evropská norma neplatí pro dveře, vrata a závory určené k montáži v oblastech dosahu osob, pro které je hlavním určeným použitím zajistit bezpečný vstup zboží a nákladních vozidel doprovázených nebo řízených osobami v průmyslových, obchodních nebo obytných prostorách, které zajišťuje EN 13241-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz