ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.150.10 Prosinec 2016

Hliník a slitiny hliníku – Lisované tyče, trubky a profily –
Část 1: Technické dodací předpisy

ČSN
EN 755-1

42 1420

 

Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles –
Part 1: Technical conditions for inspection and delivery

Aluminium et alliages d’aluminium – Barres, tubes et profilés filés –
Partie 1: Conditions techniques de contrôle et de livraison

Aluminium und Aluminiumlegierungen – Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile –
Teil 1: Technische Lieferbedingungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 755-1:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 755-1:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 755-1 (42 1420) z října 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny oproti předchozí normě jsou popsány v evropské předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 515 zavedena v ČSN EN 515 (42 0053) Hliník a slitiny hliníku – Výrobky tvářené – Označování stavů

EN 573-3 zavedena v ČSN EN 573-3 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku – Chemické složení a druhy tvářených výrobků – Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

EN 755-2 zavedena v ČSN EN 755-2 (42 4086) Hliník a slitiny hliníku – Lisované tyče, trubky a profily – Část 2: Mechanické vlastnosti

EN 755-3 zavedena v ČSN EN 755-3 (42 7511) Hliník a slitiny hliníku – Lisované tyče, trubky a profily – Část 3: Tyče kruhové, mezní úchylky rozměrů a tvaru

EN 755-4 zavedena v ČSN EN 755-4 (42 7521) Hliník a slitiny hliníku – Lisované tyče, trubky a profily – Část 4: Tyče čtvercové, mezní úchylky rozměrů a tvaru

EN 755-5 zavedena v ČSN EN 755-5 (42 7525) Hliník a slitiny hliníku – Lisované tyče, trubky a profily – Část 5: Tyče ploché, mezní úchylky rozměrů a tvaru

EN 755-6 zavedena v ČSN EN 755-6 (42 7531) Hliník a slitiny hliníku – Lisované tyče, trubky a profily – Část 6: Tyče šestihranné, mezní úchylky rozměrů a tvaru

EN 755-7 zavedena v ČSN EN 755-7 (42 7716) Hliník a slitiny hliníku – Lisované tyče, trubky a profily – Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru

EN 755-8 zavedena v ČSN EN 755-8 (42 7717) Hliník a slitiny hliníku – Lisované tyče, trubky a profily – Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru

EN 755-9 zavedena v ČSN EN 755-9 (42 7805) Hliník a slitiny hliníku – Lisované tyče, trubky a profily – Část 9: Profily, mezní úchylky rozměrů a tvaru

EN 2004-1 zavedena v ČSN EN 2004-1 (31 2061) Letectví a kosmonautika – Zkušební metody pro výrobky z hliníku a slitin hliníku – Část 1: Stanovení konduktivity tvářených slitin hliníku

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 12258-1:2012 zavedena v ČSN EN 12258-1:2013 (42 1403) Hliník a slitiny hliníku – Termíny a definice – Část 1: Obecné termíny

EN 14242 zavedena v ČSN EN 14242 (42 0673) Hliník a slitiny hliníku – Chemický rozbor – Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou

EN 14361 zavedena v ČSN EN 14361 (42 0671) Hliník a slitiny hliníku – Chemický rozbor – Odběr vzorků z roztaveného kovu

EN ISO 6506-1 zavedena v ČSN EN ISO 6506-1 (42 0359) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 6892-1 zavedena v ČSN EN ISO 6892-1 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

ISO 9591 zavedena v ČSN ISO 9591 (03 8176) Koroze slitin hliníku – Stanovení odolnosti proti koroznímu praskání

ASTM G47 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 603-1 (42 1441) Hliník a slitiny hliníku – Tvářené přířezy pro kování – Část 1: Technické dodací předpisy

ČSN EN 603-2 (42 7090) Hliník a slitiny hliníku – Tvářené přířezy pro kování – Část 2: Mechanické vlastnosti

ČSN EN 603-3 (42 7205) Hliník a slitiny hliníku – Tvářené přířezy pro kování – Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

ČSN EN 12020-1 (42 1461) Hliník a slitiny hliníku – Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 – Část 1: Technické dodací předpisy

ČSN EN 12020-2 (42 7807) Hliník a slitiny hliníku – Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 – Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

ČSN EN 13957 (42 1426) Hliník a slitiny hliníku – Lisované kruhové trubky v kruzích pro všeobecné použití – Specifikace

ČSN EN 14726 (42 0674) Hliník a slitiny hliníku – Chemický rozbor – Směrnice pro rozbor optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením

Vypracování normy

Zpracovatel: SMETANA PRAHA, IČ 01250272, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová


 

EVROPSKÁ NORMA EN 755-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červen 2016

ICS 77.150.10 Nahrazuje EN 755-1:2008

Hliník a slitiny hliníku – Lisované tyče, trubky a profily –
Část 1: Technické dodací předpisy

Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles –
Part 1: Technical conditions for inspection and delivery

Aluminium et alliages d’aluminium – Barres, tubes
et profilés filés –
Partie 1: Conditions techniques de contrôle
et de livraison

Aluminium und Aluminiumlegierungen – Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile –
Teil 1: Technische Lieferbedingungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-04-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 755-1:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

4 Údaje objednávky 10

5 Požadavky 11

5.1 Výroba a výrobní postupy 11

5.2 Kontrola kvality 11

5.3 Mezní hodnoty chemického složení 12

5.4 Mechanické vlastnosti 12

5.5 Nepřítomnost vad povrchu 12

5.6 Mezní úchylky rozměrů a tvaru 12

5.7 Odolnost proti koroznímu praskání za napětí 12

5.8 Doplňkové požadavky 12

6 Zkoušení 12

6.1 Odběr vzorků 12

6.1.1 Vzorky pro chemický rozbor 12

6.1.2 Zkušební vzorky pro mechanické zkoušení 13

6.1.3 Zkušební tělesa pro zkoušku tahem 13

6.2 Zkušební metody 14

6.2.1 Mezní hodnoty chemického složení 14

6.2.2 Zkoušení tahem 14

6.2.3 Zkoušení tvrdosti podle Brinella 14

6.2.4 Měření rozměrů 14

6.2.5 Vzhled povrchu 14

6.2.6 Odolnost proti koroznímu praskání za napětí 14

6.2.7 Doplňkové zkoušky 14

6.3 Opakované zkoušky 14

6.3.1 Mezní hodnoty chemického složení 14

6.3.2 Mechanické vlastnosti 15

6.3.3 Jiné vlastnosti 15

7 Dokumenty kontroly 15

8 Značení výrobků 15

9 Balení 14

10 Arbitráž 15

Příloha A (normativní) Místa odběru zkušebních těles 16

A.1 Kruhová, čtvercová a šestihranná tyč 16

A.1.1 Pro průměr (D) nebo tloušťku (S) do a včetně 40 mm 16

A.1.2 Pro průměr (D) nebo tloušťku (S) nad 40 mm 16

A.2 Plochá tyč 16

A.2.1 Pro tloušťku do a včetně 12,5 mm 16

A.2.2 Pro tloušťku (T) nad 12,5 mm a do a včetně 40 mm 16

Strana

A.2.3 Pro tloušťku (T) nad 40 mm 17

A.3 Trubka 17

A.4 Profily 17

A.4.1 Pro tloušťku do a včetně 12,5 mm 17

A.4.2 Pro tloušťku nad 12,5 mm a do a včetně 40 mm 18

A.4.3 Pro tloušťku nad 40 mm 18

Příloha B (normativní) Odolnost proti koroznímu praskání za napětí pro slitinu EN AW-7075 ve stavech T73, T73510 a T73511 – Konduktivita 19

Bibliografie 20

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 755-1:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 132 Hliník a slitiny hliníku, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 755-1:2008.

V průběhu revize byly provedeny následující technické změny:

EN 755 Hliník a slitiny hliníku – Lisované tyče, trubky a profily sestává z následujících částí

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje technické dodací předpisy pro lisované tyče, trubky a profily z tvářeného hliníku a tvářených slitin hliníku pro všeobecné technické použití.

Tato evropská norma neplatí pro:

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz