ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.020; 29.160.40 Prosinec 2016

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná
pístovými spalovacími motory –
Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová
soustrojí malého výkonu

ČSN
ISO 8528 - 8

33 3140

 

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets –
Part 8: Requirements and tests for low-power generating sets

Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne –
Partie 8: Prescriptions et essais pour groupes électrogènes de faible puissance

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 8528 - 8:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 8528 - 8:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 8528 - 8 (33 3140) z března 1998.

Anotace obsahu

Tato část ISO 8528 stanoví požadavky, minimální vlastnosti a typové zkoušky pro zdrojová soustrojí s malým výkonem, poháněná pístovými spalovacími motory, pro pozemní a námořní použití (pro použití v domácnostech, při rekreaci a v průmyslu) kromě zdrojových soustrojí pro letectví.

Tato část se týká hlavně zdrojových soustrojí s malým výkonem, poháněných pístovými spalovacími motory, pro výrobu jednofázového nebo vícefázového střídavého nebo stejnosměrného proudu do napětí 500 V. Tato zdrojová soustrojí jsou soustrojí běžně vyráběná, která lze vybrat z obchodního katalogu nebo prospektu.

V této části ISO 8528 je za „malý výkon“ považována střední hodnota výkonu o velikosti přibližně do 10 kW/50 Hz, 12 kW/60 Hz. Zdrojová soustrojí malého výkonu pro účely této normy se vyznačují těmito speciálními vlastnostmi:

Zdrojová soustrojí pro zvláštní použití nebo vyššího jmenovitého výkonu, odpovídající shora uvedeným speciálním vlastnostem, mohou být, podle dohody mezi výrobcem a zákazníkem, zkoušena v souladu s touto částí ISO 8528. Pokud jsou požadována dodatečná ujednání pro určité použití, mají být učiněna jen za předpokladu, že jako základ bude vzata tato část ISO 8528.

Tato část ISO 8528 se zabývá zvláštními požadavky na zkoušky a na bezpečné provedení, které mají být dodrženy navíc, k ustanovením a požadavkům částí 1 až 6 ISO 8528 tehdy, když jsou tato ustanovení použitelná.

Tato část ISO 8528 stanovuje bezpečnostní požadavky na ochranu uživatele před nebezpečím, které jsou dány v ISO 8528 -13.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma byla oproti předchozímu vydání technicky revidována.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3046-1 nezavedena

ISO 8528-1:2005 zavedena v ČSN ISO 8528-1:2011 (33 3140) Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory – Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení

ISO 8528-5:2013 zavedena v ČSN ISO 8528-5:2016 (33 3140) Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory – Část 5: Zdrojová soustrojí

ISO 8528-13:2016 dosud nezavedena

ISO 15550:2002 nezavedena

IEC 60034-1:2010 zavedena v ČSN EN 60034-1 ed. 2 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

IEC 60335-1:2013 nezavedena

IEC/TR 60083 nezavedena

CISPR 12 zavedena v ČSN EN 55012 ed. 2 (33 4227) Vozidla, čluny a spalovací motory – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz