ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 91.100.01 Leden 2017

Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Terminologie

ČSN
EN 16687

72 8000

 

Construction products – Assessment of release of dangerous substances – Terminology

Produits de construction – Évaluation de l’émission de substances dangereuses – Terminologie

Bauprodukte – Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen – Terminologie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16687:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou nor-
malizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16687:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16687 (72 8000) z prosince 2015.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16687:2015 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 16687 (72 8000) z prosince 2015 převzala EN 16687:2015 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN EN 12457-1:2003 (83 8005) Charakterizace odpadů – Vyluhování – Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů – Část 1: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

ČSN EN ISO 16000-9:2007 (83 5801) Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory

ČSN EN ISO 16000-10:2007 (83 5801) Vnitřní ovzduší – Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební cely

ČSN EN ISO 17294-1:2007 (75 7388) Jakost vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plaz-
matem (ICP-MS) – Část 1: Všeobecné směrnice

TNI CEN/TR 15858:2010 (72 8006) Stavební výrobky – Posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků založené na postupech WT, WFT/FT

TNI CEN/TR 16045:2011 (72 8007) Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Obsah regulovaných nebezpečných látek – Výběr analytických metod

TNI CEN/TR 16220:2012 (72 8009) Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Doplněk k odběru vzorků

ČSN ISO 11074:2007 (83 6150) Kvalita půdy – Slovník

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmo-
nizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých orga-
nických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 201/2012 Sb. ze dne 2. května 2012, o ochraně ovzduší, v platném znění a vyhláškou č. 415/2012 Sb. ze dne 21. listopadu 2012, o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, IČ 47910381, Ing. Lenka Druláková

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 16687
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červen 2015

ICS 01.040.91; 91.100.01

Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Terminologie

Construction products – Assessment of release of dangerous substances – Terminology

Produits de construction – Évaluation de l’émission
de substances dangereuses – Terminologie

Bauprodukte – Bewertung der Freisetzung
von gefährlichen Stoffen – Terminologie

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-03-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16687:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Termíny vztahující se k výrobkům a látkám 7

2.1 Termíny vztahující se k výrobkům a látkám – Obecně 7

2.2 Termíny vztahující se k výrobkům a látkám – Půda, podzemní a povrchová voda 9

2.3 Termíny vztahující se k výrobkům a látkám – Vnitřní ovzduší 10

3 Termíny vztahující se k odběru vzorků a přípravě vzorku 12

3.1 Termíny vztahující se k odběru vzorků 12

3.2 Termíny vztahující se k vzorkování 13

4 Termíny vztahující se k postupům zkoušení a výsledkům zkoušek 16

4.1 Termíny vztahující se k postupům zkoušení a výsledkům zkoušek – Obecně 16

4.2 Termíny vztahující se k postupům zkoušení a výsledkům zkoušek – Půda, podzemní a povrchová voda 19

4.3 Termíny vztahující se k postupům zkoušení a výsledkům zkoušek – Vnitřní ovzduší 25

4.4 Termíny vztahující se k postupům zkoušení a výsledkům zkoušek – Radioaktivita 28

5 Zkratky 29

Příloha A (informativní) Obecné termíny vztahující se k technickým specifikacím pro stavební výrobky 30

Český abecední rejstřík 32

Anglický abecední rejstřík 34

Francouzský abecední rejstřík 36

Německý abecední rejstřík 38

Předmluva

Tento dokument (EN 16687:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 351 Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Termíny a definice uvedené v tomto dokumentu jsou směrodatné pro normy zpracovávané pracovními skupinami CEN/TC 351 a mají podporovat jednotné užívání terminologie v různých pracovních skupinách. Pracovní skupiny CEN/TC 351 jsou:

Pracovní skupiny zpracovávají horizontální metody zkoušení a návody k postupu stanovení uvolňování/emisí nebezpečných látek a radioaktivity stavebních výrobků stejně jako stanovení obsahu nebezpečných látek a radioaktivity takových výrobků. Tyto metody jsou rozpracovány zejména pro stavební výrobky spadající pod působnost nařízení o stavebních výrobcích (CPR) a pro které je Evropskou komisí na základě mandátu M/366 k CEN/TC 351 zadána normalizace metod zkoušení. Aktuální stav práce CEN/TC 351 lze sledovat na webové stránce CEN.

1 Předmět normy

Tato norma definuje termíny používané v oblasti posuzování uvolňování nebezpečných látek ze stavebních výrobků a posuzování obsahu nebezpečných látek ve stavebních výrobcích.

Termíny jsou uspořádány pod těmito záhlavími:

Je obsažen abecední rejstřík.

POZNÁMKA Další termíny, obecně se týkající přípravných prací a způsobu použití technických specifikací pro stavební výrobky, které spadají pod působnost nařízení o stavebních výrobcích (CPR), jsou uvedeny v příloze A; jejich definice uvádí slovník Evropské komise, DG Enterprise and Industry (2014).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz