ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.100.60 Leden 2017

Informační technologie – Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1):
Specifikace základního způsobu zápisu

ČSN
ISO/IEC 8824-1

36 9632

 

Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation

Technologies de I’information – Notation de syntaxe abstraite numéro un (ASN.1): Spécification de la notation de base

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO/IEC 8824-1:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO/IEC 8824-1:2015. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma poskytuje standardní způsob zápisu, který se nazývá Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1), a který se používá pro definici typů dat, hodnot a omezení na typech dat.

Tato norma:

Způsob zápisu ASN.1 lze aplikovat, kdykoli je to nutné pro definování abstraktní syntaxe informace.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

Doporučení ITU-T X.660 (2008) | ISO/IEC 9834-1:2008 dosud nezavedena

Doporučení ITU-T X.681 (2015) | ISO/IEC 8824-2:2015 dosud nezavedena

Doporučení ITU-T X.682 (2015) | ISO/IEC 8824-3:2015 dosud nezavedena

Doporučení ITU-T X.683 (2015) | ISO/IEC 8824-4:2015 dosud nezavedena

Doporučení ITU-T X.690 (2015) | ISO/IEC 8825-1:2015 dosud nezavedena

Doporučení ITU-T X.691 (2015) | ISO/IEC 8825-2:2015 dosud nezavedena

Doporučení ITU-T X.692 (2015) | ISO/IEC 8825-3:2015 dosud nezavedena

Doporučení ITU-T X.693 (2015) | ISO/IEC 8825-4:2015 dosud nezavedena

Doporučení ITU-T X.695 (2015) | ISO/IEC 8825-6:2015 dosud nezavedena

Doporučení ITU-R TF.460-5 (1997) nezavedeno1)

CCITT Doporučení T.100 (1988) nezavedeno2)

Doporučení ITU-T T.101 (1994) nezavedeno3)

ISO/IEC 646:1991 zavedena v ČSN ISO/IEC 646:1995 (36 9104) Informační technika. 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO pro výměnu informací

ISO/IEC 2022:1994 zavedena v ČSN ISO/IEC 2022:1997 (36 9114) Informační technologie – Struktura znakových kódů a metody rozšiřování

ISO/IEC 6523-1:1998 zavedena v ČSN ISO/IEC 6523-1:2000 (97 9730) Informační technologie – Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací – Část 1: Identifikace identifikačních schémat organizací

ISO/IEC 6523-2:1998 zavedena v ČSN ISO/IEC 6523-2:2000 (97 9730) Informační technologie – Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací – Část 2: Registrace identifikačních schémat organizací

ISO/IEC 7350:1991 zavedena v ČSN ISO/IEC 7350:1996 (36 9112) Informační technika. Registrace repertoárů grafických znaků z ISO/IEC 10367

ISO 8601:2004 zavedena v ČSN ISO/IEC 8601:2005 (36 9738) Datové prvky a formáty výměny – Výměna infor-
mací – Zobrazení data a času

ISO/IEC 10646:2003 dosud nezavedena

The Unicode Standard, Version 3.2.0:2002 nezaveden4)

W3C XML 1.0:2000 nezaveden5)

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Miroslav Škop

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz