ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.10 Leden 2017

Kovové materiály – Drát – Zkouška střídavým
krutem

ČSN
ISO 9649

42 0419

 

Metallic materials – Wire – Reverse torsion test

Matériaux métalliques – Fils – Essai de torsion alternée

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9649:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 9649:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 9649 (42 0419) z listopadu 1994.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě byla tato norma technicky revidována.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN WOZNIAK, IČ 15492958, Ing. Jan Wozniak, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 64 Mechanické zkoušení kovů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Kovové materiály – Drát – Zkouška střídavým krutem ISO 9649
Druhé vydání
2016-05-15

ICS 77.040.10

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Značky a jejich významy 6

3 Princip 6

4 Zkušební zařízení 6

5 Zkušební těleso 7

6 Podmínky zkoušky 7

7 Postup 7

8 Zkušební protokol 8

Bibliografie 9

 

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2016, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 164 Mechanické zkoušení kovů, subkomise SC 2 Zkoušení tvářitelnosti.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 9649:1990), které bylo technicky revidováno.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení schopnosti kovového drátu průměru od 0,3 mm do 10,0 mm včetně se podrobit plastické deformaci střídavým krutem. Tato zkouška se používá k detekování povrchových vad, jakož i k posouzení tvářitelnosti.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz