ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.140 Leden 2017

Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce –
Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

ČSN
EN 1729 -2+A1

91 1710

 

Furniture – Chairs and tables for educational institutions –
Part 2: Safety requirements and test methods

Meubles – Chaises et tables pour les établissements d’enseignement –
Partie 2: Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Möbel – Stühle und Tische für Bildungseinrichtungen –
Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1729 -2:2012+A1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1729 -2:2012+A1:2015. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1729 -2+A1 (91 1710) z července 2016.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1729-2+A1:2015 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 1729-2+A1 (91 1710) z června 2016 převzala EN 1729-2+A1:2015 vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z listopadu 2015. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1022:2005 zavedena v ČSN EN 1022:2006 (91 0234) Nábytek bytový – Sedací nábytek – Hodnocení stability

EN 1335-3:2009 zavedena v ČSN EN 1335-3:2009 (91 1101) Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní – Část 3: Metody zkoušení)

!EN 1728:2012 zavedena v ČSN EN 1728:2013 (91 0235) Nábytek bytový – Sedací nábytek – Zkušební
metody pro stanovení pevnosti a trvanlivosti"

EN 1729-1 zavedena v ČSN EN 1729-1 (91 1710) Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční rozměry

!EN 1730:2012 zavedena v ČSN EN 1730:2013 (91 0225) Nábytek – Stoly – Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti"

EN 13722 zavedena v ČSN EN 13722 (91 0273) Nábytek – Stanovení lesku povrchu

!odstraněný text"

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav s. p., Brno, IČ 00013251, Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 150 Nábytek

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Šuser

EVROPSKÁ NORMA EN 1729 -2+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2015

ICS 97.140 Nahrazuje EN 1729 -2:2012

Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce –
Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Furniture – Chairs and tables for educational institutions –
Part 2: Safety requirements and test methods

Meubles – Chaises et tables pour les établissements
d’enseignement –
Partie 2: Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Möbel – Stühle und Tische für Bildungseinrichtungen –
Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-12-09 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2015-11-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1729 -2:2012+A1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Obecné zkušební podmínky 6

3.1 Zkoušení rozsahu židlí a stolů 6

3.2 Zkoušení výškově nastavitelných židlí a stolů s více možnými rozměry 6

3.3 Pořadí zkoušek 6

4 Bezpečnostní požadavky 7

5 Zkoušení židlí 7

5.1 Obecně 7

5.2 Stabilita 8

5.2.1 Obecně 8

5.2.2 Stabilita směrem vpřed 9

5.2.3 Stabilita směrem do strany 9

5.2.4 Stabilita směrem dozadu 11

5.2.5 Židle s náklonem opěradla 12

5.3 Pevnost a trvanlivost 12

5.3.1 Obecně 12

5.3.2 Statické zatížení sedáku a zad (!EN 1728:2012, 6.4") 12

5.3.3 Trvanlivost sedáku a zad (!EN 1728:2012, 6.17") 13

5.3.4 Trvanlivost přední hrany sedáku (!EN 1728:2012, 6.18") 13

5.3.5 Statické zatížení směrem do strany (!EN 1728:2012, 6.16") 14

5.3.6 Statické zatížení směrem vpřed (!EN 1728:2012, 6.15") 14

5.3.7 Náraz do sedáku (!EN 1728:2012, 6.24") 15

5.3.8 Náraz do zad (!EN 1728:2012, 6.25") 15

5.3.9 Statické zatížení tyčové opěrky nohou (!EN 1728:2012, 6.8") 16

5.3.10 Zkouška pádem (!EN 1728:2012, 6.27.3") 17

5.3.11 Trvanlivost !opěrky" nohou (!EN 1728:2012, 6.21") 17

5.3.12 Svislé statické zatížení područek (!EN 1728:2012, 6.11 nebo EN 1335-3:2009, 7.2.3") 18

6 Zkoušení stolů 18

6.1 Stabilita 18

6.1.1 Obecně 18

6.1.2 Stabilita stolů, svislé zatížení (!EN 1730:2012, 7.2") 18

6.2 Pevnost a trvanlivost stolů 18

6.2.1 Obecně 18

6.2.2 Vodorovné statické zatížení (!EN 1730:2012, 6.2") 19

6.2.3 Vodorovná trvanlivost (!EN 1730:2012, 6.4.2") 19

6.2.4 Svislé statické zatížení (!EN 1730:2012, 6.3") 20

6.2.5 Svislá trvanlivost (!EN 1730:2012, 6.5") 21

7 Protokol o zkoušce 21

Příloha A (informativní) Zkušební metoda pro stanovení posunu židlí umístěných na stolové desce 23

A.1 Obecně 23

A.2 Zkušební zařízení 23

A.3 Zkušební metoda 23

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1729-2:2012+A1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 207 Nábytek, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1, schválenou CEN dne 2015-11-17.

Tento dokument nahrazuje !EN 1729-2:2012".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Norma EN 1729 pod obecným názvem „Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce“ sestává z následujících částí:

Hlavní změny ve vztahu k předchozímu vydání jsou uvedeny níže:

  1. další posouzení otočných židlí;

  2. další posouzení židlí s područkami;

  3. objasnění bodů zatížení sedáku a zad;

  4. změna některých zatížení a sil;

  5. změna !Přílohy A" (informativní) „Zkušební metoda pro stanovení stability židlí umístěných na stolové desce“.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro židle a stoly pro obecné vzdělávací účely ve vzdělávacích institucích.

Norma platí pro nábytek určený pro použití s notebooky nebo přenosná zařízení, ale nikoli na stanice pro zvláštní účely, např. laboratoře, pevně zabudované řady sedadel a dílny.

!odstraněný text"

Obrázky pouze ilustrují principy zkoušek a nelze je použít k provádění zkoušek.

POZNÁMKA EN 1729-1 určuje funkční rozměry a značení židlí a stolů pro všeobecně vzdělávací účely.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz