ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.65 Leden 2017

Elektrické průtokové ohřívače vody – Metody měření funkce –
Část 1: Obecné požadavky

ČSN
EN 50193-1
ed. 2

36 1060

 

Electric instantaneous water heaters – Methods for measuring the Performance –
Part 1: General requirements

Chauffe-eau électriques instantanés –
Partie 1: Exigences générales

Elektro-Durchfluss-Wassererwärmer – Prüfverfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50193-1:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50193-1:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-05-23 se nahrazuje ČSN EN 50193-1 (36 1060) ze září 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50193-1:2016 dovoleno do 2019-05-23 používat
dosud platnou ČSN EN 50193-1 (36 1060) ze září 2013.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v předmluvě k EN.

Informace o citovaných dokumentech

EN 22768-1 zavedena v ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

EN ISO 228-1 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

Souvisící ČSN

ČSN EN 60335-1 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60335-2-35 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

ČSN EN 60584-1 ed. 2 (25 8331) Termoelektrické články – Část 1: Údaje napětí a tolerance

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (2009/125/EC) ze dne 21. října 2009, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 406/2000 Sb., ze dne 25. října 2000, o hospodaření energií, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010, o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 406/2000 Sb., ze dne 25. října 2000, o hospodaření energií, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČ 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

EVROPSKÁ NORMA EN 50193-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červenec 2016

ICS 91.140.65 Nahrazuje EN 50193-1:2013

Elektrické průtokové ohřívače vody – Metody měření funkce –
Část 1: Obecné požadavky

Electric instantaneous water heaters – Methods for measuring the Performance –
Part 1: General requirements

Chauffe-eau électriques instantanés –
Partie 1: Exigences générales

Elektro-Durchfluss-Wassererwärmer – Prüfverfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2016-05-23. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50193-1:2016 E

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva 5

1 Rozsah platnosti 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Obecné zkušební podmínky 7

4.1 Měřicí zařízení 7

4.2 Počet zkoušených spotřebičů 7

4.3 Obecné podmínky 8

4.4 Uspořádání zkoušky 8

5 Energetická účinnost 8

5.1 Zkušební metody 8

5.1.1 Obecně 8

5.1.2 Statická účinnost 8

5.1.3 Ztráty při spuštění 9

5.1.4 Určování faktoru inteligentního řídicího zařízení SCF 9

5.1.5 Určování shody inteligentního řízení 9

5.2 Metody výpočtu 10

5.2.1 Obecně 10

5.2.2 Denní spotřeba energie 10

5.2.3 Opravný faktor 10

5.2.4 Energetická účinnost 10

5.2.5 Roční spotřeba elektrické energie 11

Příloha A (informativní) Vzor zátěže 12

Příloha B (normativní) Uspořádání zkoušky 15

Příloha C (informativní) Vyvíjené alternativní zkušební metody 19

C.1 Obecně 19

C.2 Roční spotřeba energie 19

Příloha ZZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a požadavky na energetické štítky Delegovaného
nařízení komise (EU) č. 812/2013, které mají být zahrnuty 21

Příloha ZZB (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a požadavky na ekodesign Nařízení komise (EU) č. 814/2013, které mají být zahrnuty 22

Bibliografie 23

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50193-1:2016) vypracovala technická komise CLC/TC 59X Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Jsou stanovena tato data:

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2017-05-23

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2019-05-23

Tento dokument nahrazuje EN 50193-1:2013.

EN 50193-1:2016 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s EN 50193-1:2013:

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a pokrývá důležité požadavky Směrnic EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativních přílohách ZZA a ZZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

 

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma platí pro elektrické průtokové ohřívače vody k ohřevu teplé užitkové vody v domácnosti a podobných prostředích, které vykazují obě následující charakteristiky:

Tato evropská norma specifikuje termíny, definice a metody měření pro posuzování energetické účinnosti.

Tato evropská norma neuvažuje požadavky týkající se bezpečnosti spotřebičů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz