ICS 33.060.20

ČSN

ETSI EN 303 039
V2.1.2

 

87 5167

Květen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pozemní pohyblivá služba – Specifikace vícekanálového vysílače
pro službu PMR – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 303 039 V2.1.1 (87 5167) z října 2016.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz