ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.070; 31.040.01; 31.060.01 Únor 2017

Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů

ČSN
EN 60062
ed. 3

35 8014

idt IEC 60062:2016

Marking codes for resistors and capacitors

Codes de marquage des résistances et des condensateurs

Kennzeichnung von Widerständen und Kondensatoren

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60062:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60062:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2019-08-16 se nahrazuje ČSN EN 60062 ed. 2 (35 8014) z prosince 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů. Poskytuje kódovací metody pro odporové nebo kapacitní hodnoty a jejich toleranci, včetně barevného kódování pro odpory. Poskytuje kódování pro parametry specifické pro kondenzátory, jako například dielektrický materiál, nebo odpory, jako například teplotní koeficient odporu (TCR). Poskytuje také datové kódové systémy vhodné pro značení malých součástek.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60062:2016 dovoleno do 2019-08-16 používat dosud platnou ČSN EN 60062 ed. 2 (35 8014) z prosince 2005.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 2008, byly revidovány tabulky, obrázky a odkazy.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60063 zavedena v ČSN EN 60063 (35 8297) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Preferované sériové číslo pro odpory a kondenzátory

IEC 60757 zavedena v ČSN IEC 757 (33 0175) Elektrotechnické předpisy. Kód pro označování barev

ISO 8601 zavedena v ČSN ISO 8601 (97 9738) Datové prvky a formáty výměny – Výměna informací – Zobrazení data a času

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 1043-1 (64 0002) Plasty – Značky a zkratky – Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz