ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                                  Duben 2017

Motoricky ovládané dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním

ČSN
EN 16361+A1

74 7041

 

Power operated pedestrian doors – Product standard, performance characteristics – Pedestrian doorsets, other than swing type, initially designed for installation with power operation

Portes motorisées pour piétons – Norme de produit, caractéristiques de performance – Blocs-portes pour piétons, autres que de type battant, initialement conçus pour une installation avec un système de motorisation

Kraftbetätigte Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Türsysteme, mit Ausnahme von Drehflügeltüren, vorgesehen für den kraftbetätigten Betrieb

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16361:2013+A1:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16361:2013+A1:2016. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16361+A1 (74 7041) z ledna 2017.

S účinností od 2018-04-30 se nahrazuje ČSN EN 16361 (74 7041) z května 2014, která do uvedeného data platí
souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 16361+A1:2016 dovoleno do 2018-04-30 používat dosud platnou ČSN EN 16361 (74 7041) z května 2014.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16361+A1:2016 do soustavy ČSN. Zatímco
ČSN EN 16361+A1 (74 7041) z ledna 2017 převzala EN 16361+A1:2016 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z dubna 2016. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! a ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1026:2000 zavedena v ČSN EN 1026:2001 (74 6017) Okna a dveře – Průvzdušnost – Zkušební metoda

EN 1027:2000 zavedena v ČSN EN 1027:2001 (74 6019) Okna a dveře – Vodotěsnost – Zkušební metoda

EN 1279-5  zavedena v ČSN EN 1279-5+A2 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Hodnocení shody

EN 1627 zavedena v ČSN EN 1627 (74 6001) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace

EN 1863-2 zavedena v ČSN EN 1863-2 (70 1042) Sklo ve stavebnictví – Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

EN 12150-2 zavedena v ČSN EN 12150-2 (70 1570) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

EN 12207:1999 zavedena v ČSN EN 12207:2001 (74 6011) Okna a dveře – Průvzdušnost – Klasifikace

EN 12208:1999 zavedena v ČSN EN 12208:2001 (74 6012) Okna a dveře – Vodotěsnost – Klasifikace

EN 12210:1999 zavedena v ČSN EN 12210:2001 (74 6013) Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace

EN 12211:2000 zavedena v ČSN EN 12211:2001 (74 6020) Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Zkušební metoda

EN 12519:2004 zavedena v ČSN EN 12519:2004 (74 6032) Okna a dveře – Terminologie

EN 13049 zavedena v ČSN EN 13049 (74 6805) Okna – Náraz měkkým a těžkým tělesem – Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace

EN 14179-2 zavedena v ČSN EN 14179-2 (70 1575) Sklo ve stavebnictví – Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma

EN 14321-2 zavedena v ČSN EN 14321-2 (70 1577) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

EN 14351-1:2006+A1:2010 zavedena v ČSN EN 14351-1:2006+A1:2011 (74 7065) Okna a dveře – Norma
výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

EN 16005:2012 zavedena v ČSN EN 16005:2013 (74 7040) Motoricky ovládané dveře – Bezpečnost při používání – Požadavky a zkušební metody

EN 61000-6-2 zavedena v ČSN EN 61000-6-2 ed.3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí

EN 61000-6-3 zavedena v ČSN EN 61000-6-3 ed.2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

EN ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost (ISO 717-1:1996)

EN ISO 10077-1 zavedena v ČSN EN ISO 10077-1 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Všeobecně (ISO 10077-1:2006)

EN ISO 10077-2 zavedena v ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy (ISO 10077-2:2003)

EN ISO 10140-2 zavedena v ČSN EN ISO 10140-2 (73 0511) Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

EN ISO 12543-2 zavedena v ČSN EN ISO 12543-2 (70 1015) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo

EN ISO 12567-1 zavedena v ČSN EN ISO 12567-1 (73 0579) Tepelné chování oken a dveří – Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně – Část 1: Celková konstrukce oken a dveří

Souvisící ČSN

ĆSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 1, 2, článku 4.5, 4.11, kapitoly 6, Přílohy B, Tabulky B.1, ZA.1.1, ZA.1.1, ZA.1.3 a Biblio-
grafii doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha, IČ 45274860,
Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková


 

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 16361:2013+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                     Červenec 2016

ICS 91.060.50                                                                                                            Nahrazuje EN 16361:2013

Motoricky ovládané dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním

Power operated pedestrian doors – Product standard, performance characteristics – Pedestrian doorsets, other than swing type, initially designed for installation
with power operation

Portes motorisées pour piétons – Norme de produit, caractéristiques de performance – Blocs-portes
pour piétons, autres que de type battant, initialement conçus pour une installation avec un système
de motorisation

Kraftbetätigte Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Türsysteme, mit Ausnahme von Drehflügeltüren, vorgesehen für den kraftbetätigten Betrieb

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-07-26 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN
dne 2016-04-04.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky        Ref. č. EN 16361:2013+A1:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 10

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 11

4......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 11

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

4.2...... Uvolňování nebezpečných látek (pouze v interiéru).............................................................................................................. 12

4.3...... Odolnost proti nárazu (jen pro prosklené dveře s rizikem zranění)..................................................................................... 12

4.4...... Výška............................................................................................................................................................................................... 12

4.5...... Přímá vzduchová neprůzvučnost (jen pro použití, kde jsou deklarovány akustické vlastnosti)..................................... 12

4.6...... Síly při nárazu (bezpečnost při používání)............................................................................................................................... 12

4.7...... Vodotěsnost (jen pro vnější dveře)............................................................................................................................................ 12

4.8...... Odolnost proti zatížení větrem (jen pro vnější dveře)............................................................................................................. 13

4.9...... Součinitel prostupu tepla (jen pro vnější dveře a vnitřní dveře, kde je deklarována tepelná izolace).......................... 13

4.10.... Průvzdušnost (jen pro vnější dveře a vnitřní dveře, kde je deklarována tepelná izolace).............................................. 14

4.11.... !Radiační vlastnosti"............................................................................................................................................................ 15

4.12.... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 15

4.12.1 Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

4.12.2 Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 16

4.13.... Elektromagnetická kompatibilita (EMC)................................................................................................................................... 16

4.14.... Další požadavky............................................................................................................................................................................ 16

4.14.1 Zasklení........................................................................................................................................................................................... 16

4.14.2 Bezrámové prosklené dveře....................................................................................................................................................... 16

4.14.3 Dveře na únikových cestách a nouzových východech........................................................................................................... 16

4.14.4 Odolnost proti vloupání................................................................................................................................................................ 16

5......... Postupy zkoušení, posuzování a vzorkování........................................................................................................................... 17

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

5.2...... Uvolňování nebezpečných látek (pouze v interiéru).............................................................................................................. 17

5.3...... Odolnost proti nárazu (jen pro prosklené dveře s rizikem zranění)..................................................................................... 17

5.4...... Výška............................................................................................................................................................................................... 17

5.5...... Přímá vzduchová neprůzvučnost (jen pro použití, kde jsou deklarovány akustické vlastnosti)..................................... 17

5.6...... Síly při nárazu (bezpečnost při používání)............................................................................................................................... 17

5.7...... Vodotěsnost (jen pro vnější dveře)............................................................................................................................................ 17

5.8...... Odolnost proti zatížení větrem (jen pro vnější dveře)............................................................................................................. 17

5.9...... Součinitel prostupu tepla (jen pro vnější dveře a vnitřní dveře, kde je deklarována tepelná izolace).......................... 17

5.10.... Průvzdušnost (jen pro vnější dveře a vnitřní dveře, kde je deklarována tepelná izolace).............................................. 17

5.11.... !Radiační vlastnosti"............................................................................................................................................................ 17

5.12.... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 17

5.13.... Elektromagnetická kompatibilita (EMC)................................................................................................................................... 18

5.13.1 Ověření............................................................................................................................................................................................ 18

5.13.2 Zkouška elektromagnetického vyzařování............................................................................................................................... 18

5.13.3 Zkoušky odolnosti vůči rušení..................................................................................................................................................... 18

Strana

6......... !Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP.......................................................................................................... 18

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

6.2...... Zkoušení typu................................................................................................................................................................................. 18

6.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

6.2.2... Zkušební vzorky zkoušení a kritéria shody............................................................................................................................... 19

6.2.3... Protokoly o zkouškách.................................................................................................................................................................. 20

6.2.4... Sdílené výsledky jiné strany........................................................................................................................................................ 20

6.2.5... Sériové poskytnutí výsledků určení typu výrobku (posouzení vlastností stavebního výrobku)....................................... 20

6.3...... Systém řízení výroby (FPC)......................................................................................................................................................... 21

6.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 21

6.3.2... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 22

6.3.3 .. Specifické požadavky na výrobek.............................................................................................................................................. 24

6.3.4 .. Počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby (FPC).......................................................................................... 24

6.3.5 .. Průběžný dozor nad řízením výroby (FPC) pro výrobky, na něž se vztahuje systém prokazování shody (AVCP) 1. 25

6.3.6 .. Postup při změnách...................................................................................................................................................................... 25

6.3.7... Kusové výrobky, výrobky v předvýrobní etapě (např. prototypy) a výrobky vyráběné ve velmi malém množství" 25

Příloha A (informativní) Normy a návrhy norem pro sklo.................................................................................................................. 26

Příloha B (informativní) Souhrn vlastností............................................................................................................................................ 27

B.1..... Souhrn jednotlivých vlastností motoricky ovládaných dveří, s výjimkou otočných, původně určených k montáži s motorickým ovládáním....................................................................................................................................................................................... 27

Příloha C (informativní) Manipulace, montáž, údržba a ošetřování................................................................................................ 29

Příloha D (informativní) Souhrn klasifikací vlastností......................................................................................................................... 30

Příloha E (informativní) !Příklad výpočtu průvzdušnosti".......................................................................................................... 34

Příloha ZA (informativní) !Vztah této evropské normy k nařízením (EU) č. 305/2011"....................................................... 36

ZA.1... Předmět a příslušné vlastnosti.................................................................................................................................................... 36

ZA.2 .. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).................................................................................................. 38

ZA.3 .. Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).................................................................................. 38

Příloha ZB (informativní) Vztah této evropské normy k základním požadavkům Směrnice EMC............................................ 40

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 41

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16361:2013+A1:2016) vypracovala komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky, stavební
kování a lehké obvodové pláště
, jejímž sekretariátem byl pověřen AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2016-04-04.

Tento dokument nahrazuje EN 16361:2013.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

!Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU 2014/30/EU a nařízení EU 305/2011.

Vztah ke směrnici EU 2014/30/EU a nařízení EU 305/2011 je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí této normy."

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.


1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební/posuzovací/výpočtové metody pro vnější a vnitřní motoricky ovládané dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním !vypuštěný text".

Takové dveřní konstrukce mohou být ovládány elektro-mechanicky, elektro-hydraulicky nebo pneumaticky.

Tyto dveře zahrnují motoricky ovládané posuvné dveře, otáčecí (turniketové) dveře, posuvně otočné dveře
(posuvné/kývavé) a skládací dveře s jedním nebo více vodorovně posuvnými křídly.

Tato evropská norma platí pro motoricky ovládané dveře s hladkými nebo výplňovými křídly společně s:

    včleněnými nadsvětlíky, pokud jsou;

POZNÁMKA 1 Nadsvětlík je výplň nad dveřmi, která je součástí dveří.

    bočními díly, které jsou spojeny s rámem ve společném otvoru, pokud jsou.

Zamýšlená použití výrobků zahrnutých touto evropskou normou jsou:

    dveře pro vnější použití na únikových cestách a pro jiná deklarovaná specifická použití a/nebo pro použití
na které se vztahují jiné specifické požadavky, zejména na hluk, energii, těsnost a bezpečnost při používání ve stavbách;

    dveře pro vnitřní použití na únikových cestách, komunikacích a pro jiná deklarovaná specifická použití a/nebo pro použití na které se vztahují jiné specifické požadavky, zejména na hluk a bezpečnost při používání
ve stavbách;

    dveře pro vnitřní použití na únikových cestách, komunikacích a pro jiná deklarovaná specifická použití a/nebo pro použití na které se vztahují jiné specifické požadavky, zejména na hluk, energii a bezpečnost při používání ve stavbách.

Výrobky zahrnuté v této evropské normě nejsou určeny pro nosné konstrukce staveb.

Tato evropská norma nezahrnuje provoz v prostředích, kde jsou elektromagnetické poruchy mimo rozsah specifikovaný v EN 61000-6-2.

Tato evropská norma neplatí pro:

    vnější dveře podle EN 14351-1NP1);

    vnitřní dveře podle prEN 14351-2;

!

    charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti podle EN 16034;"

!vypuštěný text"

    dveře výtahů;

    dveře ve vozidlech;

    dveře v průmyslových procesech;

    dveře v příčkách;

    dveře mimo dosah osob (jako např. dveře portálových jeřábů);

    dopravní bariéry;

    turnikety;

    nástupní dveře dopravních prostředků.

Tato norma nezahrnuje zvláštní funkce dveří (např. bezpečnost, požární hlediska v bankách, na letištích atd.).

Tato evropská norma se nezabývá žádnými specifickými požadavky na hluk vytvářený motoricky ovládanými dveřmi, s výjimkou otočných, původně určenými k montáži s motorickým ovládáním !vypuštěný text" protože jejich emise hluku se nepovažuje za závažné nebezpečí.

POZNÁMKA 2 Emise hluku motoricky ovládaných dveří, s výjimkou otočných, původně určenými k montáži s motorickým ovládáním !vypuštěný text" není závažným nebezpečím pro uživatele těchto výrobků. Je to hledisko pohodlí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   Národní poznámka Norma byla nahrazena EN 14351-1+A1.

Zdroj: www.cni.cz