ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.150.30 Únor 2017

Měď a slitiny mědi – Tyče pro třískové obrábění

ČSN
EN 12164

42 1327

 

Copper and copper alloys – Rod for free machining purposes

Cuivre et alliages de cuivre – Barres pour décolletage

Kupfer und Kupferlegierungen – Stangen für die spanende Bearbeitung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12164:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12164:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12164 (42 1327) z ledna 2012.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Provedené změny jsou podrobně popsány v předmluvě této evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1173 zavedena v ČSN EN 1173 (42 1309) Měď a slitiny mědi – Označování stavů

EN 1412 zavedena v ČSN EN 1412 (42 1308) Měď a slitiny mědi – Evropský systém číselného označování

EN 1655 zavedena v ČSN EN 1655 (42 1306) Měď a slitiny mědi – Prohlášení o shodě

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 14977 zavedena v ČSN EN 14977 (42 0489) Měď a slitiny mědi – Detekce tahového napětí – Zkouška 5% amoniakem

EN ISO 6506-1 zavedena v ČSN EN ISO 6506-1 (42 0359) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 6509-1 zavedena v ČSN ISO 6509-1 (03 8167) Koroze kovů a slitin – Stanovení odolnosti slitin měď-zinek proti odzinkování – Část 1: Metoda zkoušení

EN ISO 6892-1 zavedena v ČSN EN ISO 6892-1 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

ISO 1190-1 nezavedena

ISO 6957 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 12163:2017 (42 1319) Měď a slitiny mědi – Tyče pro všeobecné použití

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN ISO 1811-2 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 2: Vzorkování tvářených výrobků a odlitků

ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

Vypracování normy

Zpracovatel: SMETANA PRAHA, IČ 01250272, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová

EVROPSKÁ NORMA EN 12164
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červenec 2016

ICS 77.150.30 Nahrazuje EN 12164:2011

Měď a slitiny mědi – Tyče pro třískové obrábění

Copper and copper alloys – Rod for free machining purposes

Cuivre et alliages de cuivre – Barres pour décolletage

Kupfer und Kupferlegierungen – Stangen
für die spanende Bearbeitung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-04-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12164:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 6

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Označování 9

4.1 Materiál 9

4.1.1 Obecně 9

4.1.2 Označování značkami 9

4.1.3 Číselné označování 9

4.2 Stav materiálu 9

4.3 Výrobek 9

5 Údaje objednávky 10

6 Požadavky 11

6.1 Chemické složení 11

6.2 Mechanické vlastnosti 11

6.3 Odolnost proti odzinkování 11

6.4 Úroveň zbytkového napětí 11

6.5 Rozměry a mezní úchylky 12

6.5.1 Průměr nebo tloušťka příčného průřezu 12

6.5.2 Mezní úchylky tvaru 12

6.5.3 Přímost 12

6.5.4 Délka 12

6.5.5 Poloměr zaoblení hran 12

6.5.6 Zkroucení několikahranných tyčí 12

6.5.7 Tvary konců 13

6.6 Kvalita povrchu 14

7 Odběr vzorků 14

7.1 Obecně 14

7.2 Chemický rozbor 14

7.3 Mechanické zkoušky 14

7.4 Zkouška odolnosti proti odzinkování a zkouška odolnosti proti korozi za napětí 15

8 Zkušební metody 15

8.1 Chemický rozbor 15

8.2 Zkouška tahem 15

8.2.1 Obecně 15

8.2.2 Místa odběru zkušebních těles 15

8.2.3 Tvar a velikost zkušebních těles 15

8.2.4 Postup zkoušení 15

8.2.5 Stanovení výsledků 15

8.3 Zkouška tvrdosti 15

8.4 Zkouška odolnosti proti odzinkování 16

Strana

8.5 Zkouška odolnosti proti korozi za napětí 16

8.6 Stanovení konduktivity 16

8.7 Opakované zkoušky 16

8.7.1 Chemický rozbor, zkouška tahem, zkouška tvrdosti, zkouška odolnosti proti odzinkování a stanovení konduktivity 16

8.7.2 Zkouška odolnosti proti korozi za napětí 16

8.8 Zaokrouhlování výsledků 16

9 Prohlášení o shodě a dokumenty kontroly 17

9.1 Prohlášení o shodě 17

9.2 Dokumenty kontroly 17

10 Značení, balení, štítkování 17

Bibliografie 33

Obrázky

Obrázek 1 – Měření zkroucení několikahranné tyče 13

Obrázek 2 – Tvary konců tyčí, typy 13

Tabulky

Tabulka 1 – Směrné rozměry tvarů konců 14

Tabulka 2 – Chemické složení nízkolegovaných slitin mědi 18

Tabulka 3 – Chemické složení slitin měď-nikl-zinek 18

Tabulka 4 – Chemické složení slitin měď-cín 19

Tabulka 5 – Chemické složení slitin měď-zinek 19

Tabulka 6 – Chemické složení slitin měď-zinek-olovo 20

Tabulka 7 – Chemické složení komplexních slitin měď-zinek 22

Tabulka 8 – Mechanické vlastnosti tyčí z nízkolegovaných slitin mědi 23

Tabulka 9 – Mechanické vlastnosti tyčí ze slitin měď-nikl-zinek 24

Tabulka 10 – Mechanické vlastnosti tyčí ze slitin měď-cín 25

Tabulka 11 – Mechanické vlastnosti tyčí ze slitin měď-zinek 26

Tabulka 12 – Mechanické vlastnosti tyčí ze slitin měď-zinek-olovo 27

Tabulka 13 – Mechanické vlastnosti tyčí z komplexních slitin měď-zinek 29

Tabulka 14 – Mezní úchylky průměru kruhových tyčí (včetně odchylky kruhovitosti) 31

Tabulka 15 – Mezní úchylky tloušťky příčného průřezu pravidelných několikahranných tyčí 31

Tabulka 16 – Mezní úchylky přímosti tyčí 31

Tabulka 17 – Mezní úchylky délky tyčí jmenovité délky 32

Tabulka 18 – Poloměr zaoblení hran čtvercových, šestihranných a osmihranných tyčí 32

Tabulka 19 – Maximální zkroucení čtvercových, šestihranných a osmihranných tyčí 32

Tabulka 20 – Rozsah odběru vzorků 32

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12164:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 133 Měď a slitiny mědi, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12164:2011.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila CEN/TC 133/WG 4 Lisované a tažené výrobky, výkovky a odpad revizí této normy

EN 12164:2011 Měď a slitiny mědi – Tyče pro třískové obrábění.

Tento dokument je jedním z řady evropských norem pro tyče, dráty, profily a výkovky z mědi a slitin mědi. Další výrobky jsou specifikovány v

EN 12163 Měď a slitiny mědi – Tyče pro všeobecné použití

EN 12165 Měď a slitiny mědi – Tvářené a netvářené přířezy pro kování

EN 12166 Měď a slitiny mědi – Dráty pro všeobecné použití

EN 12167 Měď a slitiny mědi – Profily a ploché tyče pro všeobecné použití

EN 12168 Měď a slitiny mědi – Duté tyče pro třískové obrábění

EN 13601 Měď a slitiny mědi – Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice

EN 13602 Měď a slitiny mědi – Tažené dráty kruhové z mědi pro výrobu elektrických vodičů

EN 13605 Měď a slitiny mědi – Profily a profilové dráty z mědi pro použití v elektrotechnice

Ve srovnání s EN 12164:2011 byly provedeny následující významné technické změny:

  1. byly přidány čtyři nové materiály: CuZn37Pb1 (CW605N), CuZn35Pb1,5AlAs (CW625N), CuZn33Pb1,5AlAs (CW626N) a CuZn33Pb1AlSiAs (CW725R) s ohledem na požadavky trhu na omezení olova a upraveno chemické složení pro CuZn39Pb1 (CW611N);

  2. byl zaveden nepovinný postup, jak odkazovat na omezení chemického složení pro materiály používané pro výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, zavedeného v 4 MS Common Composition List;

  3. byly upraveny požadavky a zkušební metody odolnosti proti odzinkování;

  4. byl přidán článek pro kvalitu povrchu;

  5. byly upraveny mechanické vlastnosti pro CuZn21Si3P (CW724R).

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) upozorňuje na skutečnost, že prohlašovaná shoda s tímto dokumentem může zahrnovat použití patentu týkajícího se slitin CuZn21Si3P (CW724R) a CuZn33Pb1AlSiAs (CW725R) uvedených v 6.1.

CEN nezastává úřední postavení týkající se evidence, validace a předmětu takových patentových práv.

Majitel tohoto patentového práva ujistil CEN, že je ochoten k projednání licencí za přiměřených a nediskriminačních lhůt a podmínek se žadateli z celého světa. V tomto ohledu bude vůle majitele tohoto patentového práva registrována u CEN.

Wieland Werke AG

Graf Arco Straße 36

D-89079 Ulm

GERMANY

Diehl Metall Messing

Heinrich-Diehl-Straße 9

D-90552 Rothenbach/Pegnitz

GERMANY

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv jiných než, jsou uvedeny výše. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

CEN a CENELEC uchovává on-line seznamy patentů vztahujících se jejich normám. Uživatelům se doporučuje sledovat seznamy z důvodů aktuálních informací týkajících se patentů
(ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/IPR/Patents/IPRdeclaration.pdf).

Vzhledem k přípravě právních předpisů chemické složení materiálu může být omezeno na chemické složení uvedené v této evropské normě s ohledem na jednotlivé použití (např. pro použití ve styku s pitnou vodou v některých členských státech Evropské unie). Tato jednotlivá omezení nejsou součástí této evropské normy. Nicméně pro materiály, u kterých jsou ovlivněna obvyklá a hlavní použití, jsou označena tato omezení. Chybějící údaj však neznamená, že materiál může být použit v jakékoliv aplikaci bez jakéhokoli právního omezení.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje chemické složení, požadavky na vlastnosti a mezní úchylky rozměrů pro tyče ze slitin mědi s kruhovým, čtvercovým, šestihranným nebo osmihranným příčným průřezem, vyrobené tažením nebo lisováním speciálně určené pro třískové obrábění.

Jsou také stanoveny postupy odběru vzorků a zkušební metody pro ověření shody s požadavky této evropské normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz