ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.100.70                                                                                                                                  Březen 2017

Nástroje z pojeného brusiva – Přípustné
nevývažky dodávaných brousicích kotoučů –
Statická zkouška

ČSN
EN ISO 6103

22 4500

idt ISO 6103:2014

Bonded abrasive products – Permissible unbalances of grinding wheels as delivered – Static testing

Produits abrasifs agglomérés – Balourds admissibles des meules en état de livraison – Contrôle statique

Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel – Zulässige Unwucht von Schleifschreiben im Lieferzustand –
Statische Prüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6103:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6103:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6103 (22 4500) z ledna 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 6103:2014 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z ledna 2016 převzala EN ISO 6103:2014 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma jí přejímá překladem.

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČ 00548871, Ing. Leoš Mačák

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Svoboda

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN ISO 6103
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Říjen 2014

ICS 25.100.70                                                                                                       Nahrazuje EN ISO 6103:2005

Nástroje z pojeného brusiva – Přípustné nevývažky dodávaných
brousicích kotoučů – Statická zkouška
(ISO 6103:2014)

Bonded abrasive products – Permissible unbalances
of grinding wheels as delivered – Static testing

(ISO 6103:2014)

Produits abrasifs agglomérés – Balourds admissibles
des meules en état de livraison – Contrôle statique
(ISO 6103:2014)

Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel –
Zulässige Unwucht von Schleifschreiben
im Lieferzustand – Statische Prüfung
(ISO 6103:2014)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-09-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN ISO 6103:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 6103:2014) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 29 „Nářadí“, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 143 „Obráběcí stroje - Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje SNV.

Této evropské normě je nutné nejpozději do dubna 2015 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto normativního dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn odpovědným za identifikaci některých nebo všech těchto patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 6103:2005.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojené království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 6103:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 6103:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

3......... Dovolený nevývažek, Ua................................................................................................................................................................. 8

4......... Měření vnitřního nevývažku........................................................................................................................................................... 8

5......... Přezkoušení vnitřního nevývažku............................................................................................................................................... 10

5.1...... Ověření a přijetí.............................................................................................................................................................................. 10

5.2...... Stanovení ma.................................................................................................................................................................................. 10

5.3...... Zkouška přijetí brousicího kotouče............................................................................................................................................. 10

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 12

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 29 Nářadí, subkomise SC 5 Brusné kotouče a brusivo.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 6103:2005), které bylo technicky revidováno a zahrnuje následující významné změny:

a)   předmět normy byl doplněn s ohledem na minimální vnější průměry;

b)   citované dokumenty na soubor ISO 603 byly odstraněny;

c)   v tabulce 1 byly doplněny typy nástrojů z pojeného brusiva pro ručně vedené brusky;

d)   v tabulce 1 byly opraveny rozsahy průměru;

e)   byla doplněna bibliografie.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje maximální dovolené hodnoty nevývažků pro dodávané kotouče z pojeného brusiva s vnějším průměrem D ≥ 125 mm a maximální pracovní rychlostí vs ≥ 16 m/s.

Také specifikuje metodu měření nevývažku a praktickou metodu pro zkoušení, ověřující zda je brousicí kotouč přijatelný nebo není.

Tato mezinárodní norma se vztahuje na dodávané brousicí kotouče z pojeného brusiva.

Tato mezinárodní norma neplatí pro:

    diamantové brousicí kotouče, brousicí kotouče z kubického nitridu boru nebo brousicí kotouče z přírodního kamene, nebo

    podávací kotouče bezhrotých brusek, lapovací a talířové kotouče, kulové kotouče nebo brousicí kotouče na sklo.

POZNÁMKA 1 Uvedené hodnoty se vztahují na samotné brousicí kotouče nezávisle na jakémkoliv nevývažku, který může existovat u vyvažovacího trnu nebo u prostředků pro připevnění k tomuto trnu. Předpokládá se, že tyto různé elementy spolu s přírubami nebo s přírubami s nábojem jsou vyváženy, homogenní a bez poškození geometrie.

POZNÁMKA 2 Nevývažky způsobují v podstatě:

    přídavná namáhání trnu, stroje a jeho připevnění,

    nadměrné opotřebení ložisek,

    vibrace poškozující kvalitu obrábění a zvyšující vnitřní pnutí v brousicím kotouči, a zvýšenou únavu obsluhy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz