ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.10 Únor 2017

Příruby pro vlnovody –
Část 1: Obecné požadavky

ČSN
EN 60154 -1

34 7984

idt IEC 60154 -1:2016

Flanges for waveguides –
Part 1: General requirements

Brides pour guides d’ondes –
Partie 1: Exigences générales

Flansche für Hohlleiter –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60154 -1:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60154 -1:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-06-22 se nahrazuje ČSN EN 60154 -1+A1 (34 7984) z března 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje rozměry vlnovodových přírub používaných v elektronických zařízeních.

Pokrývá požadavky na příruby vrtané před nebo po namontování na vlnovody. Pro optimální elektrickou funkčnost se doporučuje vyvrtat naváděcí otvory dodatečně po montáži.

Cílem této normy je specifikovat pro vlnovodové příruby mechanické požadavky nutné pro zajištění kompatibility a, pokud je to možné, i zaměnitelnosti, a rovněž pro zajištění odpovídající elektrické funkčnosti.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60154-1:2016 dovoleno do 2019-06-22 používat dosud platnou ČSN EN 60154-1+A1 (34 7984) z března 1997.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

a) definuje naváděcí kolík a otvor pro navádění vlnovodu;

b) specifikuje rozměry v metrické soustavě.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050 (soubor) zaveden v souboru ČSN IEC 50 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník

IEC 60068 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60068 (34 5790) Zkoušení vlivů prostředí – Zkoušky

IEC 60153 (soubor) zaveden v souboru ČSN IEC 153 (34 7910) Kovové neizolované vlnovody

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz