ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.50                                                                                                                                  Březen 2017

Kontinuálně za tepla válcované ocelové pásy
a plechy s reliéfem dělené ze širokého pásu –
Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

ČSN
EN 10363

42 5312

 

Continuously hot-rolled patterned steel strip and plate/sheet cut from wide strip – Tolerances on dimensions and shape

Bandes et tôles/feuilles larmées striées issues de larges bandes en acier laminé à chaud en continu – tolérances
sur les dimensions et la forme

Kontinuierlich warmgewalztes Riffelband und -blech abgelängt aus Warmbreitband aus Stahl – Grenzabmaße
und Formtoleranzen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10363:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10363:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10363 (42 5312) z ledna 2017, ČSN 42 5390 (1989-08-04) a ČSN 42 5392 (1989-08-04).

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10363:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10363 z ledna 2017 převzala EN 10363:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10020:2000 zavedena v ČSN EN 10020:2001 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10079:2007 zavedena v ČSN EN 10079 2007 (42 0044) Definice ocelových výrobků

Souvisící ČSN

ČSN EN 10025-2 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

ČSN EN 10025-3 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

ČSN EN 10025-4 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

ČSN EN 10025-5 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

ČSN EN 10149-2 (42 1091) Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena –
Část 2: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., IČ 47115998, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 10363
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červenec 2016

ICS 77.140.50

Kontinuálně za tepla válcované ocelové pásy a plechy s reliéfem dělené
ze širokého pásu – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

Continuously hot-rolled patterned steel strip and plate/sheet cut from wide strip –
Tolerances on dimensions and shape

Bandes et tôles/feuilles larmées striées issues
de larges bandes en acier laminé à chaud
en continu – tolérances sur les dimensions
et la forme

Kontinuierlich warmgewalztes Riffelband und -blech
abgelängt aus Warmbreitband aus Stahl –
Grenzabmaße und Formtoleranzen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-04-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 10363:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Údaje poskytované odběratelem................................................................................................................................................. 6

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

4.2...... Volitelné požadavky........................................................................................................................................................................ 7

4.3...... Příklad označení.............................................................................................................................................................................. 7

5......... Dodávané tvary a vzor povrchu.................................................................................................................................................... 7

5.1...... Dodávané tvary................................................................................................................................................................................ 7

5.2...... Vzor povrchu..................................................................................................................................................................................... 7

6......... Mezní úchylky plechu...................................................................................................................................................................... 9

6.1...... Tloušťka............................................................................................................................................................................................. 9

6.2...... Šířka................................................................................................................................................................................................. 10

6.3...... Délka................................................................................................................................................................................................ 10

6.4...... Rovinnost........................................................................................................................................................................................ 11

6.5...... Přímost hran................................................................................................................................................................................... 11

6.6...... Pravoúhlost..................................................................................................................................................................................... 11

6.7...... Objednávací formát rozměrů...................................................................................................................................................... 11

7......... Mezní úchylky širokého pásu a pásu děleného ze širokého pásu...................................................................................... 11

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

7.2...... Tloušťka.......................................................................................................................................................................................... 11

7.3...... Šířka................................................................................................................................................................................................. 11

7.4...... Přímost hran................................................................................................................................................................................... 12

8......... Zkoušení – Zkoušení přesnosti rozměrů................................................................................................................................... 12

8.1...... Rozsah kontroly............................................................................................................................................................................. 12

8.2...... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 12

8.2.1... Tloušťka.......................................................................................................................................................................................... 12

8.2.2... Šířka................................................................................................................................................................................................. 12

8.2.3... Délka plechu.................................................................................................................................................................................. 12

8.2.4... Rovinnost........................................................................................................................................................................................ 12

8.2.5... Přímost hran................................................................................................................................................................................... 12

8.2.6... Odchylka pravoúhlosti plechů..................................................................................................................................................... 13

Příloha A (informativní) Normy se značkami ocelí uváděné v této rozměrové normě................................................................ 14

Příloha B (informativní) Udávaná typická váha................................................................................................................................... 15

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 16

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 10363:2016) vypracovala technická komise ECISS/TC 103 Konstrukční oceli (s výjimkou ocelí pro výztuž do betonu), jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2017 udělit status národního standardu, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných ocelových pásů a plechů s reliéfem, dělené ze širokého pásu jmenovitých tlouštěk až do 20 mm z nelegované a legované oceli podle tabulky 1 (viz také příloha A).

Tabulka 1 – Oblast využití

Výrobek

Jmenovitá
tloušťka

Značky ocelí podle
(ale neomezena)

Široký pás (šířka: w ≥ 600 mm)a

Pás a plech dělený ze širokého pásu

Pás w < 600 mm podélně dělený ze širokého pásu

≤ 20 mm

EN 10025-2
EN 10025-3
EN 10025-4
EN 10025-5
EN 10149-6

a     Obvykle jsou tyto ocelové výrobky k dodání o šířce až do a včetně 2 200 mm. Pro šířkypřes 2 200 mm, viz 4.2,
volitelný požadavek 4.

Značky oceli jiné než uvedené v tabulce 1 se mohou použít pouze na základě dohody.

Tato evropská norma neplatí pro korozivzdorné oceli.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz