ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.30                                                                                                                                  Duben 2017

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy –
Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP),
polyethylenu (PE) nebo neměkčeného
polyvinylchloridu (PVC-U)

ČSN
EN 124 - 6

13 6301

 

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas –
Part 6: Gully tops and manhole tops made of polypropylene (PP), polyethylene (PE) or unplasticized polyvinylchloride (PVC-U)

Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicule –
Partie 6:
Dispositifs de couronnement et de fermeture en polypropylène (PP), polyéthylène (PE) ou polychlorure de vinyle
non plastifié (PVC-U)

Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen –
Teil 6: Aufsätze und Abdeckungen aus
Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) oder weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 124 - 6:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 124 - 6:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 124 - 6 (13 6301) z prosince 2015.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 124-6:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 124-6 (13 6301) z prosince 2015 převzala EN 124-6:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 124-1:2015 zavedena v ČSN EN 124-1:2015 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody

EN 124-2:2015 zavedena v ČSN EN 124-2:2015 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny

EN 124-3:2015 zavedena v ČSN EN 124-3:2015 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitin hliníku

EN 124-4:2015 zavedena v ČSN EN 124-4:2015 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 4: Poklopy a vtokové mříže z armovaného betonu

EN 124-5:2015 zavedena v ČSN EN 124-5:2015 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 6: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů

EN 513:1999 zavedena v ČSN EN 513:2000 (74 6705) Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Stanovení odolnosti po vystavení umělým povětrnostním vlivům

EN 1401-1 zavedena v ČSN EN 1401-1 (64 3172) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

EN 1852-1 zavedena v ČSN EN 1852-1 (64 3168) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

EN 12164:2011 zavedena v ČSN EN 12164:2015 (42 1327) Měď a slitiny mědi – Tyče pro třískové obrábění

EN 12200-1 zavedena v ČSN EN 12200-1 (64 3193) Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

EN 12666-1:2005+A1:2011 zavedena v ČSN EN 12666-1+A1:2012 (64 6435) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polyethylen (PE) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

EN 13476-2 zavedena v ČSN EN 13476-2 (64 6444) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A 

EN 13476-3 zavedena v ČSN EN 13476-3 (64 6444) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B 

EN 13501-1:2007+A1:2009 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1:2010 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13598-1 zavedena v ČSN EN 13598-1 (64 6432) Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) – Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky včetně inspekčních komor

EN 13598-2 zavedena v ČSN EN 13598-2 (64 6432) Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) – Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty v oblastech zatížených dopravou při uložení v zemi ve velkých hloubkách

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN 14758-1 zavedena v ČSN EN 14758-1 (64 6433) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

EN 16245-3 zavedena v ČSN EN 16245-3 (64 9315) Vlákny vyztužené plastové kompozity – Stanovení vlastností surovin – Část 3: Specifické požadavky pro vlákna

EN 20105-A02 zavedena v ČSN EN 20105-A02 (80 0019) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu

EN ISO 580:2005 zavedena v ČSN EN ISO 580:2005 (64 3119) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Vstřikované tvarovky z termoplastů – Vizuální stanovení vlivu zahřátí

EN ISO 1133-1 zavedena v ČSN EN ISO 1133-1 (64 0861) Plasty – Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů – Část 1: Standardní metoda

EN ISO 1183-1 zavedena v ČSN EN ISO 1183-1 (64 0111) Plasty – Metody stanovení hustoty nelehčených plastů – Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda

EN ISO 1183-2 zavedena v ČSN EN ISO 1183-2 (64 0111) Plasty – Metody stanovení hustoty nelehčených plastů – Část 2: Metoda hustotního gradientu

EN ISO 3126 zavedena v ČSN EN ISO 3126 (64 6433) Plastové potrubní systémy – Plastové součásti – Stanovení rozměrů

EN ISO 4892-1 zavedena v ČSN EN ISO 4892-1 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 1: Obecné principy

EN ISO 4892-2:2013 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2:2013 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

EN ISO 4892-3:2013 zavedena v ČSN EN ISO 4892-3:2013 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

EN ISO 8256:2004 zavedena v ČSN EN ISO 8256:2005 (64 0627) Plasty – Stanovení rázové houževnatosti v tahu

EN ISO 9163 zavedena v ČSN EN ISO 9163 (64 7620) Textilní sklo – Roving – Příprava zkušebních těles a stanovení pevnosti v tahu impregnovaných rovingů

ISO 178 zavedena v ČSN EN ISO 178 (64 0607) Plasty – Stanovení ohybových vlastností

ISO 527-1 zavedena v ČSN EN ISO 527-1 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 1: Obecné principy

ISO 1888 nezavedena

ISO 3127 zavedena v ČSN ISO 3127 (64 6472) Trubky z termoplastů – Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům metodou po obvodu

ISO 3506-1 zavedena v ČSN EN ISO 3506-1 (02 1007) Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 1: Šrouby

ISO 3506-2 zavedena v ČSN EN ISO 3506-2 (02 1007) Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 2: Matice

ISO 6964 nezavedena

ISO 15100 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 607 (74 7704) Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U – Definice, požadavky a zkoušení

ČSN EN 1253 (soubor) (13 6302) Podlahové vpusti a střešní vtoky

ČSN EN 1433 (13 6302) Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy – Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody

ČSN EN 12201-1 (64 6410) Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 1: Všeobecně

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 7.2.1, ZA 2.1 a ZA 2.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 124 - 6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červen 2015

ICS 93.080.30                                                                                                               Nahrazuje EN 124:1994

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy –
Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE)
nebo neměkčeného poly(vinylchloridu) (PVC-U)

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas –
Part 6: Gully tops and manhole tops made of polypropylene (PP), polyethylene (PE)
or unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

Dispositifs de couronnement et de fermeture
pour les zones de circulation utilisées par les piétons
et les véhicules –
Partie 6: Dispositifs de couronnement et de fermeture
en polypropylène (PP), polyéthylène (PE)
ou polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U)

Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen –
Teil 6: Aufsätze und Abdeckungen
aus Polypropylen (PP), Polyethylen (PE)
oder weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-03-12.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 124 - 6:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

1................ Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 9

2................ Citované dokumenty................................................................................................................................................................. 9

3................ Termíny, definice, značky a zkratky..................................................................................................................................... 11

3.1............ Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 11

3.2............ Značky a zkratky...................................................................................................................................................................... 12

4................ Materiály................................................................................................................................................................................... 12

4.1............ Obecně...................................................................................................................................................................................... 12

4.2............ Kombinace prvků z různých materiálů............................................................................................................................... 13

4.3............ UV stabilita (odolnost po vystavení umělým povětrnostním vlivům)............................................................................ 13

4.3.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 13

4.3.2......... Požadavky na podíl sazí v PE a PP odolných proti UV záření....................................................................................... 14

4.3.3......... Požadavky na oxid titaničitý pro PVC-U odolný proti UV záření.................................................................................... 14

4.4............ Kovové upevnění.................................................................................................................................................................... 14

5................ Požadavky................................................................................................................................................................................ 14

5.1............ Návrh a funkční požadavky................................................................................................................................................... 14

5.2............ Charakteristiky týkající se materiálů poklopů a vtokových mříží z PP, PE nebo PVC-U........................................... 15

5.2.1......... Reakce na oheň...................................................................................................................................................................... 15

5.2.2......... Vilv zahřátí................................................................................................................................................................................ 15

5.2.3......... Průhyb pod zatížením............................................................................................................................................................ 15

5.2.4......... Odolnost proti rázům.............................................................................................................................................................. 16

5.2.5......... Trvanlivost................................................................................................................................................................................ 16

5.2.6......... Nebezpečné látky................................................................................................................................................................... 16

6................ Zkoušení................................................................................................................................................................................... 16

6.1............ Obecně...................................................................................................................................................................................... 16

6.2............ Vliv zahřátí................................................................................................................................................................................ 17

6.3............ Průhyb pod zatížením............................................................................................................................................................ 17

6.4............ Odolnost proti rázům.............................................................................................................................................................. 17

7................ Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP......................................................................................................... 18

7.1............ Obecně...................................................................................................................................................................................... 18

7.2............ Zkouška typu............................................................................................................................................................................ 18

7.2.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 18

7.2.2......... Zkušební vzorky, zkoušení a kritéria shody........................................................................................................................ 19

7.2.3......... Protokoly o zkouškách........................................................................................................................................................... 20

7.2.4......... Sdílené výsledky další strany................................................................................................................................................ 21

7.3............ Řízení výroby u výrobce (FPC)............................................................................................................................................. 21

7.3.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 21

7.3.2......... Požadavky................................................................................................................................................................................ 21

7.3.3......... Požadavky specifické pro výrobek...................................................................................................................................... 24

7.3.4......... Počáteční inspekce ve výrobním závodě a FPC............................................................................................................... 24

7.3.5......... Průběžný dohled na FPC...................................................................................................................................................... 25

7.3.6......... Postup při změnách................................................................................................................................................................ 25

Strana

8................ Označování.............................................................................................................................................................................. 25

9................ Značení..................................................................................................................................................................................... 26

Příloha A (normativní) Charakteristiky skleněných vláken používaných pro vyztužení PP polymeru....................................... 27

Příloha B (normativní) Zkouška průhybu pod zatížením.................................................................................................................... 28

B.1............ Zkušební vzorky....................................................................................................................................................................... 28

B.2............ Zkušební zatížení, FD.............................................................................................................................................................. 28

B.3............ Přístroje..................................................................................................................................................................................... 28

B.3.1........ Zkušební stroj........................................................................................................................................................................... 28

B.3.2........ Zkušební tělesa....................................................................................................................................................................... 28

B.3.3........ Zařízení pro měření průhybu................................................................................................................................................ 28

B.4............ Postup zkoušky........................................................................................................................................................................ 28

B.4.1........ Postup zkoušení pravoúhlých a kruhových vík/vtokových mříží..................................................................................... 28

B.4.2........ Postup zkoušení vícenásobných a trojúhelníkových vík/vtokových mříží..................................................................... 29

B.5............ Měření a protokol o zkoušce................................................................................................................................................. 29

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k požadavkům nařízení Evropské unie o stavebních výrobcích........ 30

ZA.1.......... Rozsah a odpovídající charakteristiky................................................................................................................................. 30

ZA.2.......... Postup pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro poklopy a vtokové mříže z PP, PE
nebo PVC-U............................................................................................................................................................................. 31

ZA.2.1...... Systémy AVCP........................................................................................................................................................................ 31

ZA.2.2...... Prohlášení o vlastnostech (DoP).......................................................................................................................................... 33

ZA.2.2.1... Obecně...................................................................................................................................................................................... 33

ZA.2.2.2... Obsah........................................................................................................................................................................................ 33

ZA.2.2.3... Příklad prohlášení o vlastnostech........................................................................................................................................ 34

ZA.3.......... Označení CE a značení štítkem........................................................................................................................................... 35

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 37

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 124-6:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 165 Inženýrství odpadních vod, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky nařízení (EU) č. 305/2011.

Vztah k nařízení EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tento dokument společně s EN 124-1:2015, EN 124-2:2015, EN 124-3:2015, EN 124-4:2015 a EN 124-5:2015 nahrazuje EN 124:1994.

EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy sestává z dále uvedených částí:

    Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody;

    Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny;

    Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitin hliníku;

    Část 4: Poklopy a vtokové mříže z armovaného betonu;

    Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů;

    Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného poly(vinylchloridu) (PVC-U).

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato norma se používá pro poklopy a vtokové mříže vyrobené z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměk-
čeného poly(vinylchloridu) (PVC-U) procesem lisování nebo vytlačování, se světlým rozměrem do 1 000 mm včetně, určené pro zakrytí vpustí, vstupních a revizních šachet umístěných v dopravních plochách.

Tato norma se používá pro poklopy a vtokové mříže používané:

    v plochách používaných pouze chodci a cyklisty (třída A 15);

    v pěších zónách a srovnatelných plochách, v plochách pro stání nebo parkování osobních automobilů (třída B 125).

Tato norma poskytuje návod pro kombinace vík/mříží z PP, PE nebo PVC-U s rámy podle EN 124-2, EN 124-3, EN 124-4 a EN 124-5.

Tato norma se nepoužívá samostatně, ale pouze společně s EN 124-1.

Tato norma se nepoužívá pro:

    víka otvorů pro čištění podle EN 13598-1;

    mříže/víka, které jsou částí prefabrikovaných odvodňovacích žlábků podle EN 1433;

    podlahové vpusti a střešní vtoky v budovách, které jsou specifikovány v EN 1253 (soubor) a

    jiné uliční poklopy, např. poklopy zemních souprav armatur a podzemních hydrantů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz