ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.30                                                                                                                                   Srpen 2017

Specifikace pro pomocné výrobky
pro zděné konstrukce –
Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky

ČSN
EN 845-1+A1

72 2710

 

Specification for ancillary components for masonry –
Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets

Festlegungen für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk –
Teil 1: Maueranker, Zugbänder, Auflager und Konsolen

Spécification pour composants accessoires de maçonnerie –
Partie 1: Attaches, brides de fixation, étriers de support et consoles

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 845-1:2013+A1:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 845-1:2013+A1:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 845-1+A1 (72 2710) z prosince 2016.

S účinností od 2018-04-30 se nahrazuje ČSN EN 845-1 (72 2710) z června 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 845-1:2013+A1:2016 dovoleno do 2018-04-30 používat dosud platnou ČSN EN 845-1 (72 2710) z června 2014.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 845-1:2013+A1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 845-1+A1 (72 2710) z prosince 2016 převzala EN 845-1:2013+A1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato změna ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z dubna 2016. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 771 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN 771 (72 2634) Specifikace zdicích prvků

EN 846-2zavedena v ČSN EN 846-2 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár

EN 846-3zavedena v ČSN EN 846-3 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 3: Stanovení únosnosti ve smyku svarových spojů předem zhotovené výztuže do ložných spár

EN 846-4 zavedena v ČSN EN 846-4 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků

EN 846-5 zavedena v ČSN EN 846-5 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 5: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (zkouška dvouprvkových těles)

EN 846-6 zavedena v ČSN EN 846-6 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 6: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (jednostranná zkouška)

EN 846-7 zavedena v ČSN EN 846-7 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon (zkouška dvouprvkového tělesa s maltovou ložnou spárou)

EN 846-8 zavedena v ČSN EN 846-8 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 8: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení třmenů stropnic

EN 846-9 zavedena v ČSN EN 846-9 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku

EN 846-10 zavedena v ČSN EN 846-10 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 10: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení konzolek

EN 846-11 zavedena v ČSN EN 846-11 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů

EN 846-13:2001 zavedena v ČSN EN 846-13:2002 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 13: Stanovení odolnosti organických povlaků proti úderu, oděru a korozi

EN 846-14 zavedena v ČSN EN 846-14 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 14: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku mezi předem zhotovenou částí spřaženého překladu a nad ní provedeným zdivem

EN 998-2 zavedena v ČSN EN 998-2 ed. 2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění

EN 10020 zavedena v ČSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10029zavedena v ČSN EN 10029 (42 5311) Plechy ocelové válcované za tepla tloušťky od 3 mm – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10088 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 10088 (42 0927) Korozivzdorné oceli

EN 10143 zavedena v ČSN EN 10143 (42 0036) Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10244 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 10244 (42 6611) Ocelové dráty a výrobky z drátu – Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech

EN 10245-1 zavedena v ČSN EN 10245-1 (42 6617) Ocelové dráty a výrobky z drátů – Organické povlaky na ocelových drátech – Část 1: Všeobecná pravidla

EN 10245-2 zavedena v ČSN EN 10245-2 (42 6617) Ocelové dráty a výrobky z drátů – Organické povlaky na ocelových drátech – Část 2: Dráty s povlakem PVC

EN 10245-3 zavedena v ČSN EN 10245-3 (42 6617) Ocelové dráty a výrobky z drátů – Organické povlaky na ocelových drátech – Část 3: Dráty s povlakem PE

EN 10346 zavedena v ČSN EN 10346 (42 0110) Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky – Technické dodací podmínky

EN ISO 75 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN ISO 75 (64 0753) Plasty – Stanovení teploty průhybu při zatížení

EN ISO 178 zavedena v ČSN EN ISO 178 (64 0607) Plasty – Stanovení ohybových vlastností

EN ISO 180:2000 zavedena v ČSN EN ISO 180:2001 (64 0616) Plasty – Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod

EN ISO 306 zavedena v ČSN EN ISO 306 (64 0521) Plasty – Termoplasty – Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST)

EN ISO 527 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN ISO 527 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností

EN ISO 1133 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN ISO 1133 (64 0861) Plasty – Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů

EN ISO 1461 zavedena v ČSN EN ISO 1461 (03 8560) Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky – Specifikace a zkušební metody

EN ISO 1463 zavedena v ČSN EN ISO 1463 (03 8189) Kovové a oxidové povlaky – Měření tloušťky povlaku – Mikroskopická metoda

EN ISO 2039-2 zavedena v ČSN EN ISO 2039-2 (64 0619) Plasty – Stanovení tvrdosti – Část 2: Tvrdost dle Rockwella

ISO 427 nezavedena*)

ISO 428 nezavedena**)

ISO 431 nezavedena

ISO 1183 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN ISO 1183 (64 0111) Plasty – Metody stanovení hustoty nelehčených plastů

Souvisící ČSN

ČSN EN 1996-2 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalib-
račních
laboratoří

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 3.1.3, kapitole 8, tabulce A.3 a příloze ZA doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČ 00015679, doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.,
spolupráce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Fakulta architektury ČVUT Praha

Technická normalizační komise: TNK 37 Zděné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 845-1+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM                                                                                                
Červenec 2016

ICS 91.080.30                                                                                                            Nahrazuje EN 845-1:2013

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce –
Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky

Specification for ancillary components for masonry –
Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets

Spécification pour composants accessoires
de maçonnerie –
Partie 1: Attaches, brides de fixation, étriers
de support et consoles

Festlegungen für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk –
Teil 1: Maueranker, Zugbänder, Auflager und Konsolen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-03-21 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2016-04-23.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 845-1:2013+A1:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

1......... Předmět normy. 9

2......... Citované dokumenty. 9

3......... Termíny, definice a značky. 11

3.1...... Termíny a definice. 11

3.2...... Značky. 14

4......... Materiály. 26

4.1...... Obecně. 26

4.2...... Upevňovací prvky a materiály nedodávané výrobcem... 26

5......... Požadavky. 26

5.1...... Obecně. 26

5.2...... Rozměry a mezní odchylky. 27

5.2.1... Způsob měření a přesnost 27

5.2.2... Délka, použitelná šířka dutiny, uložení do malty a upevňovací prvky (počet, velikost a umístění) 27

5.2.3... Tloušťka nebo průměr 27

5.2.4... Ostatní informace. 28

5.3...... Mechanická pevnost 28

5.3.1... Stěnové spony a odpovídající upevňovací prvky. 28

5.3.2... Třmeny pro stropnice. 30

5.3.3... Konzolky. 30

5.3.4... Tahové pásky. 31

5.4...... Odolnost proti pronikání vody přes dutinu. 32

5.5...... Bezpečnost při provádění 32

5.6...... Trvanlivost 32

6......... Popis a označování 32

7......... Označování 33

8......... Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 34

8.1...... Obecně. 34

8.2...... Zkoušky typu. 34

8.2.1... Obecně. 34

8.2.2... Zkušební vzorky, zkoušky a kritéria shody. 34

8.2.3... Protokoly o zkouškách. 35

8.2.4... Sdílené výsledky jiné strany. 35

8.3...... Řízení výroby u výrobce (FPC) 35

8.3.1... Obecně. 35

8.3.2... Požadavky. 36

8.3.3... Specifické požadavky na výrobek. 37

8.3.4... Postup při úpravách. 38

Příloha A (normativní) Materiály a ochranné povlaky. 39

Příloha B (informativní) Pokyny pro určení četnosti kontrol v FPC (řízení výroby u výrobce) 43

 

Strana

!Příloha ZA" (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice Evropské unie
o stavebních výrobcích. 44

ZA.1... Předmět a příslušné charakteristiky. 44

ZA.2... Systém (systémy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 49

ZA.3... Stanovení úkolů AVCP.. 49

Bibliografie. 51

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 845-1:2013+A1:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 125 Zdivo, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2017 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2016-04-23.

Tento dokument nahrazuje !EN 845-1:2013."

Začátek a konec vloženého nebo změněného textu dodatkem je v textu označen značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

!odstraněný text"

EN 845 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce sestává z následujících částí:

    Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky

    Část 2: Překlady

    Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky pro vzájemné spojení zděných prvků a spojení zděných prvků s dalšími částmi stavebního objektu včetně stěn, stropních konstrukcí, nosníků a sloupů. Pokud jsou kotevní nebo připojovací prvky dodávány nebo určeny jako součást pomocného výrobku pro zděné konstrukce, požadavky včetně požadavků na funkční vlastnosti se vztahují na kompletní výrobek.

Tato evropská norma neplatí pro:

a)   jiné kotvy a připojovací prvky než ty, které jsou součástí pomocných výrobků;

b)   úhelníky pro police;

c)   upevňovací desky k připojování na stávající stěny;

d)   výrobky z jiných materiálů, než jsou:

1)   austenitické korozivzdorné oceli (slitiny s obsahem molybdenu, chrómu a niklu nebo s obsahem chrómu a niklu);

2)   austeniticko-feritické korozivzdorné oceli;

3)   feritické korozivzdorné oceli

4)   měď;

5)   fosforový bronz;

6)   hliníkový bronz;

7)   pozinkovaná ocel s organickým povlakem nebo bez něho;

8)   polypropylen;

9)   polyamid (pouze pro rozpěrné hmoždinky).

POZNÁMKA Požární odolnost výrobků, které jsou zde popisovány, nemůže být určena nezávisle na zděném prvku, jehož jsou tyto výrobky součástí. Proto není požární odolnost předmětem této evropské normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.*)    ČSN ISO 427, která přejímala ISO 427, byla zrušena a je dostupná v informačním centru ÚNMZ.

**)   ČSN ISO 428, která přejímala ISO 428, byla zrušena a je dostupná v informačním centru ÚNMZ.

Zdroj: www.cni.cz