ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.30                                                                                                                                   Srpen 2017

Specifikace pro pomocné výrobky
pro zděné konstrukce –
Část 2: Překlady

ČSN
EN 845-2+A1

72 2710

 

Specification for ancillary components for masonry –
Part 2: Lintels

Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie –
Partie 2: Linteaux

Festlegungen für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk –
Teil 2: Stürze

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 845 -2:2013+A1:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 845 -2:2013+A1:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 845-2+A1 (72 2710) z prosince 2016.

S účinností od 2018-04-30 se nahrazuje ČSN EN 845-2 (72 2710) z listopadu 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 845-2+A1:2016 dovoleno do 2018-04-30 používat dosud platnou ČSN EN 845-2 (72 2710) z listopadu 2013.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 845-2:2013+A1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 845-2+A1 (72 2710) z prosince 2016 převzala EN 845-2:2013+A1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato změna ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z dubna 2016. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 206-1:2000zavedena v ČSN EN 206-1:2001 (73 2403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

EN 771 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN 771 (72 2634) Specifikace zdicích prvků

EN 772-1 zavedena v ČSN EN 772-1 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

EN 772-11 zavedena v ČSN EN 772-11 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 11: Stanovení nasá-
kavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků

EN 846-9 zavedena v ČSN EN 846-9 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce –
Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku

EN 846-11 zavedena v ČSN EN 846-11 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů

EN 846-13:2001 zavedena v ČSN EN 846-13:2002 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 13: Stanovení odolnosti organických povlaků proti úderu, oděru a korozi

EN 846-14 zavedena v ČSN EN 846-14 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 14: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku mezi předem zhotovenou částí spřaženého překladu a nad ní provedeným zdivem

EN 990 zavedena v ČSN EN 990 (73 1360) Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v auto-
klávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva

EN 998-2:2010 zavedena v ČSN EN 998-2 ed. 2:2011 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění

EN 1745 zavedena v ČSN EN 1745 (72 2636) Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení tepelných vlastností

EN 10080 zavedena v ČSN EN 10080 (42 1039) Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Obecně

EN 10088 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN 10088 (42 0927) Korozivzdorné oceli

prEN 10138 nezavedena

EN 10346:2009 zavedena v ČSN EN 10346:2009 (42 0110) Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky – Technické dodací podmínky

EN 12602:2008 zavedena v ČSN EN 12602:2010 (73 1221) Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN ISO 1461 zavedena v ČSN EN ISO 1461 (03 8560) Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky – Specifikace a zkušební metody

EN ISO 1463 zavedena v ČSN EN ISO 1463 (03 8189) Kovové a oxidové povlaky – Měření tloušťky povlaku –
Mikroskopická metoda

Souvisící ČSN

ČSN P CEN/TS 772-22 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti
pálených zdicích prvků

ČSN EN 846-2 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár

ČSN EN 846-3 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 3: Stanovení únosnosti ve smyku svarových spojů předem zhotovené výztuže do ložných spár

ČSN EN 846-4 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků

ČSN EN 846-5 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 5: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (zkouška dvouprvkových těles)

ČSN EN 846-6 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 6: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (jednostranná zkouška)

ČSN EN 846-7 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon (zkouška dvouprvkového tělesa s maltovou ložnou spárou)

ČSN EN 846-8 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 8: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení třmenů stropnic

ČSN EN 846-10 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 10: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení konzolek

ČSN EN 1090-1 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

ČSN EN 1992-1-1:2006 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1996-1-1:2007+A1:2013 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 10111 (42 1096) Plechy a pásy z nízkouhlíkových (hlubokotažných) ocelí kontinuálně válcované za tepla k tváření za studena – Technické dodací podmínky

ČSN EN 10130 (42 0908) Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena –
Technické dodací podmínky

ČSN EN 12620 (72 1502) Kamenivo do betonu

ČSN EN 13225 (72 3052) Betonové prefabrikáty – Tyčové nosné prvky

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253)Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalib-
račních laboratoří

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v kapitolách 3, 8 a příloze ZA doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČ 00015679, doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.; spolupráce: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Fakulta architektury ČVUT Praha

Technická normalizační komise: TNK 37 Zděné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ing. Alena Krupičková


EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 845 -2+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Červenec 2016

ICS 91.080.30                                                                                                            Nahrazuje EN 845-2:2013

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce –
Část 2: Překlady

Specification for ancillary components for masonry –
Part 2: Lintels

Spécifications pour composants accessoires
de maçonnerie –
Partie 2: Linteaux

Festlegungen für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk –
Teil 2: Stürze

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-03-21 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2016-04-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 845 -2:2013+A1:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva. 8

1......... Předmět normy. 9

2......... Citované dokumenty. 9

3......... Termíny, definice a značky. 10

3.1...... Termíny a definice. 10

3.2...... Značky. 12

4......... Materiály. 14

4.1...... Ocelové překlady. 14

4.2...... Betonové překlady. 14

4.3...... Zděné překlady. 15

4.4...... Kombinované a spřažené překlady. 15

5......... Požadavky. 16

5.1...... Obecně. 16

5.2...... Rozměry, hmotnost a mezní odchylky. 16

5.2.1... Rozměry. 16

5.2.2... Hmotnost na jednotku plochy. 16

5.2.3... Zabudovaná délka. 16

5.2.4... Odchylky od deklarovaných hodnot 16

5.3...... Mechanické vlastnosti a jejich stanovení 16

5.3.1... Jednoduché, kombinované a spřažené překlady. 16

5.3.2... Předem vyrobené části spřažených překladů. 17

5.4...... Trvanlivost 18

5.4.1... Obecně. 18

5.4.2... Ocelové překlady. 18

5.4.3... Betonové překlady a zděné překlady. 18

5.5...... Pronikání vlhkosti a osazování 18

5.6...... Tepelné vlastnosti 18

5.7...... Mrazuvzdornost (Odolnost při střídavém zmrazování a rozmrazování) 18

5.7.1... Obecně. 18

5.7.2... Ocelové překlady. 18

5.7.3... Betonové překlady. 18

5.7.4... Zděné překlady. 18

5.8...... Požární odolnost 18

5.9 ..... Nasákavost 19

5.9.1... Obecně. 19

5.9.2... Ocelové překlady. 19

5.9.3... Ostatní překlady. 19

5.10.... Propustnost vodní páry. 19

5.11.... Nebezpečné látky. 19

6......... Popis a označování 19

7......... Označování 21

Strana

8......... Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 21

8.1...... Obecně. 21

8.2...... Zkoušky typu. 22

8.2.1... Obecně. 22

8.2.2... Zkušební vzorky, zkoušky a kritéria shody. 22

8.2.3... Protokoly o zkouškách. 23

8.2.4... Sdílené výsledky jiné strany. 23

8.3...... Řízení výroby u výrobce (FPC) 23

8.3.1... Obecně. 23

8.3.2... Požadavky. 23

8.3.3... Specifické požadavky na výrobek. 26

8.3.4... Postup při úpravách. 26

Příloha A (informativní) Způsob posuzování zatížení na překlady. 27

Příloha B (informativní) Doporučení pro osazení překladů. 28

B.1..... Uložení 28

B.2..... Osazování 28

B.3..... Spřažené překlady. 28

Příloha C (normativní) Systémy ochrany proti korozi 29

C.1..... Ocelové překlady. 29

C.2..... Betonové nebo zděné překlady (mimo těch, u kterých byl použit autoklávovaný pórobeton) 32

C.3..... Překlady vyrobené z autoklávovaného pórobetonu. 33

Příloha D (informativní) Určení četnosti kontrol v FPC.. 34

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice Evropské unie
o stavebních výrobcích. 35

ZA.1... Předmět a příslušné charakteristiky. 35

ZA.2... Systém (systémy) prokazování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 37

ZA.3... Stanovení úkolů AVCP.. 37

Bibliografie. 38

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 845-2:2013+A1:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 125 Zdivo, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2017 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2016-04-09.

Tato evropská norma nahrazuje !EN 845-2:2013".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného dodatkem je v textu označen značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnice (směrnic) EU.

Vztah k nařízení (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

!odstraněný text"

EN 845 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce sestává z následujících částí:

    Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky

    Část 2: Překlady

    Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na předem vyrobené překlady nad otvory do maximální světlosti 4,5 m, zhotovené z oceli, pórobetonu, umělého kamene, betonu, keramických tvarovek, vápenopískových prvků, prvků z přírodního kamene, nebo při použití kombinace těchto materiálů. Betonové a ocelové překlady, které podle svého druhu vyhovují požadavkům EN 1090-1, EN 12602 a EN 13225 nejsou předmětem této normy.

Předem zhotovené překlady mohou být buď přímo jako kompletní, nebo jako předem vyrobené části spřažených překladů.

Tuto evropskou normu nelze použít pro:

    překlady celé zhotovené na stavbě;

    překlady, u kterých se tažená část dělá na stavbě;

    dřevěné překlady;

    nevyztužené překlady z přírodního kamene.

Přímé prvky, které překlenují otvory ve zděných stěnách o světlém rozpětí větším než 4,5 m a přímé prvky s uvažovaným použitím v nezávislé funkci (například trámy), nejsou předmětem této normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz