ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.30                                                                                                                                   Srpen 2017

Specifikace pro pomocné výrobky
pro zděné konstrukce –
Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě

ČSN
EN 845-3+A1

72 2710

 

Specification for ancillary components for masonry –
Part 3:
Bed joint reinforcement of steel meshwork

Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie –
Partie 3: Treillis d’armature en acier pour joints horizontaux

Festlegungen für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk –
Teil 3: Lagerfugenbewehrung aus Stahl

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 845-3:2013+A1:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 845-3:2013+A1:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 845-3+A1 (72 2710) z prosince 2016.

S účinností od 2018-04-30 se nahrazuje ČSN EN 845-3 (72 2710) z listopadu 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 845-3:2013+A1:2016 dovoleno do 2018-04-30 používat dosud platnou ČSN EN 845-3 (72 2710) z listopadu 2013.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 845-3:2013+A1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 845-3+A1 (72 2710) z prosince 2016 převzala EN 845-3:2013+A1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato změna ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z dubna 2016. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 846-2zavedena v ČSN EN 846-2 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce –
Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár

EN 846-3zavedena v ČSN EN 846-3 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce –
Část 3: Stanovení únosnosti ve smyku svarových spojů předem zhotovené výztuže do ložných spár

EN 10020zavedena v ČSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10088 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN 10088 (42 0927) Korozivzdorné oceli

EN 10143 zavedena v ČSN EN 10143 (42 0036) Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10244 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN 10244 (42 6611) Ocelové dráty a výrobky z drátu – Kovové neželezné povlaky na ocelových

EN 10245-1 zavedena v ČSN EN 10245-1 (42 6617) Ocelové dráty a výrobky z drátů – Organické povlaky na ocelových drátech – Část 1: Všeobecná pravidla

EN 10245-2 zavedena v ČSN EN 10245-2 (42 6617) Ocelové dráty a výrobky z drátů – Organické povlaky na ocelových drátech – Část 2: Dráty s povlakem PVC

EN 10245-3 zavedena v ČSN EN 10245-3 (42 6617) Ocelové dráty a výrobky z drátů – Organické povlaky na ocelových drátech – Část 3: Dráty s povlakem PE

EN 10346 zavedena v ČSN EN 10346 (42 0110) Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky – Technické dodací podmínky

EN ISO 15630 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN ISO 15630 (42 0365) Ocel pro výztuž a předpínání do betonu – Zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN EN 846-13 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 13: Stanovení odolnosti organických povlaků proti úderu, oděru a korozi

ČSN EN ISO 7500-1 (42 0322)Kovové materiály – Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů – Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje – Ověřování a kalibrace systému měření síly

ČSN EN ISO 9513 (42 0386) Kovové materiály – Kalibrace průtahoměrových systémů používaných při zkoušení jednoosým zatížením

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253)Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalib-
račních
zařízení

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v kapitole 8 a příloze ZA doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČ 00015679, doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.; spolupráce: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Fakulta architektury ČVUT Praha

Technická normalizační komise: TNK 37 Zděné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková


 


 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 845-3:2013+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Červenec 2016

ICS 91.080.30                                                                                                            Nahrazuje EN 845-3:2013

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce –
Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě

Specification for ancillary components for masonry –
Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork

Spécifications pour composants accessoires
de maçonnerie –
Partie 3: Treillis d’armature en acier pour joints
horizontaux

Festlegungen für der Ergänzungsbauteile
für Mauerwerk –
Teil 3: Lagerfugenbewehrung aus Stahl

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-03-21 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2016-04-09

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. EN 845 - 3:2013+A1:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva. 8

1......... Předmět normy. 9

2......... Citované dokumenty. 9

3......... Termíny, definice a značky. 10

3.1...... Termíny a definice. 10

3.2...... Značky. 11

4......... Materiál a typy výrobků. 11

4.1...... Materiál 11

4.2...... Typy výrobků. 13

4.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

4.2.2... Svařované sítě z drátů.................................................................................................................................................................. 13

4.2.3... Pletivo z drátů................................................................................................................................................................................. 14

4.2.4... Tahokov........................................................................................................................................................................................... 14

5......... Požadavky. 15

5.1...... Obecně. 15

5.2...... Typy a použití výrobků. 15

5.2.1... Výrobky pro nosné účely.............................................................................................................................................................. 15

5.2.2... Výrobky pro nenosné účely......................................................................................................................................................... 15

5.3...... Rozměry a mezní odchylky. 15

5.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

5.3.2... Určení velikosti drátů.................................................................................................................................................................... 16

5.3.3... Určení plochy příčného řezu....................................................................................................................................................... 16

5.3.4... Určení ostatních rozměrů............................................................................................................................................................. 16

5.4...... Mechanická pevnost 16

5.4.1... Mechanická pevnost nosné výztuže do ložných spár............................................................................................................ 16

5.4.2... Mechanická pevnost nenosné výztuže do ložných spár........................................................................................................ 17

5.5...... Únosnost zakotvení a kotevní délka. 17

5.6...... Trvanlivost 17

5.7...... Nebezpečné látky. 17

6......... Popis a označováni 18

7......... Označování 18

8......... Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 18

8.1...... Obecně. 18

8.2...... Zkoušky typu. 19

8.2.1... Obecně. 19

8.2.2... Zkušební vzorky, zkoušky a kritéria shody. 19

8.2.3... Protokoly o zkouškách. 20

8.2.4... Sdílené výsledky jiné strany. 20

8.3...... Řízení výroby u výrobce (FPC) 20

8.3.1... Obecně. 20

8.3.2... Požadavky. 20

Strana

8.3.3... Specifické požadavky na výrobek. 22

8.3.4... Postup při úpravách. 23

Příloha A (informativní) Určení četnosti kontrol v FPC.. 24

!Příloha ZA" (informativní) Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice Evropské unie o stavebních výrobcích. 25

ZA.1... Předmět a příslušné charakteristiky. 25

ZA.2... Systém (systémy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 25

ZA.3... Stanovení úkolů (AVCP) podle systému 3. 26

Bibliografie. 27

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 845-3:2013+A1:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 125 Zdivo, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2017 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2016-04-09.

Tento dokument nahrazuje !EN 845-3:2013"

Začátek a konec vloženého nebo změněného textu dodatkem je v textu označen značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

!odstraněný text"

EN 845 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce sestává z následujících částí:

    Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky

    Část 2: Překlady

    Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na výztuž do ložných spár zdiva pro nosné účely (viz 5.2.1) a pro nenosná použití (viz 5.2.2).

Pokud výrobky mají být použity v dutinových stěnách, tato evropská norma zahrnuje pouze použití sítí jako výztuže v ložných spárách a ne jejich chování při umístnění jako stěnových spony přes dutinu ve stěně.

Tuto evropskou normu nelze použít pro:

    výrobky ve formě jednotlivých drátů nebo tyčí;

    výrobky vytvořené z materiálů jiných než určené pevnostní třídy z austenitické korozivzdorné oceli, austeniticko-feritické korozivzdorné oceli, pozinkovaných ocelových plechů nebo pozinkovaných ocelových drátů s povlakem z organických hmot nebo bez něho.

POZNÁMKA Příloha ZA se vztahuje pouze na svařovanou síť z drátů pro použití pro nosné účely podle 5.2.1, protože nejsou známé požadavky předpisů na výrobky této skupiny pro nenosné použití.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz