ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.10; 91.080.30                                                                                                                      Srpen 2017

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce –
Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku

ČSN
EN 846-9
ed. 2

72 2711

 

Methods of test for ancillary components for masonry –
Part 9: Determination of flexural resistance and shear resistance of lintels

Méthodes d’essai des composants accessoires de maçonnerie –
Partie 9: Détermination de la résistance
à la flexion et de la résistance au cisaillement des linteaux

Prüfverfahren für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk –
Teil 9: Bestimmung der Biege- und Schubwiderstandsfähigkeit von Stürzen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 846-9:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 846-9:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 846-9 ed. 2 (72 2711) ze září 2016.

S účinností od 2017-12-31 se nahrazuje ČSN EN 846-9 (72 2711) z února 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 846-9:2016 dovoleno do 2017-12-31 používat dosud platnou ČSN EN 846-9 (72 2711) z února 2001.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 849-9:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 846-9 ed. 2 (72 2711) ze září 2016 převzala EN 846-9:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato změna ji přejímá překladem.

Hlavní změna proti předchozímu vydání normy je uvedena v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 845-2 zavedena v ČSN EN 845-2 (72 2710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 2: Překlady

Souvisící ČSN

ČSN EN 772-1+A1 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN 998-2 ed. 2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění

ČSN EN 1015-11 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČ 00015679, doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.; spolupráce: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Fakulta architektury ČVUT Praha

Technická normalizační komise: TNK 37 Zděné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 846-9
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM                                                                                                  
Březen 2016

ICS 91.060.10; 91.080.30                                                                                            Nahrazuje EN 846-9:2000

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce –
Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku

Methods of test for ancillary components for masonry –
Part 9: Determination of flexural resistance and shear resistance of lintels

Méthodes d’essai des composants accessoires
de maçonnerie – Partie 9: Détermination
de la résistance
à la flexion et de la résistance
au cisaillement des linteaux

Prüfverfahren für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk – Teil 9: Bestimmung der Biege-
und Schubwiderstandsfähigkeit von Stürzen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-01-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                           Ref. č. EN 846-9:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2 ........ Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 6

4......... Značky................................................................................................................................................................................................ 6

5......... Materiál.............................................................................................................................................................................................. 6

5.1...... Konstrukční tenkostěnné bednicí tvarovky.................................................................................................................................. 6

5.2 ..... Spřažené překlady.......................................................................................................................................................................... 6

6......... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 6

7......... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................... 6

8......... Postup zkoušení............................................................................................................................................................................... 7

8.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

8.2...... Způsob podepření........................................................................................................................................................................... 7

8.3...... Kondicionování překladů zhotovených na místě....................................................................................................................... 7

8.4...... Boční ztužení nebo spolupůsobení.............................................................................................................................................. 7

8.5...... Zatěžování......................................................................................................................................................................................... 7

8.5.1... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 7

8.5.2... Únosnost v ohybu............................................................................................................................................................................ 7

8.5.3... Únosnost ve smyku......................................................................................................................................................................... 7

8.5.4... Měření průhybu................................................................................................................................................................................ 7

8.6...... Postup zkoušení jednoduchých, spřažených a kombinovaných překladů........................................................................... 8

8.6.1... Únosnost v ohybu............................................................................................................................................................................ 8

8.6.2... Únosnost ve smyku......................................................................................................................................................................... 8

9......... Vyjádření výsledků.......................................................................................................................................................................... 8

10....... Vyhodnocení výsledků.................................................................................................................................................................... 8

11....... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 8

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 11

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 846-9:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 125 Zdivo, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 846-9:2000.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

V normě bylo doplněno opatření pro vyztužení překladů tvaru L proti nadměrnému kroucení během zkoušení.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje postup pro stanovení únosnosti v ohybu a únosnosti ve smyku a závislosti průhybu na zatížení jednoduchých nebo spřažených překladů o jednom poli, zatížených rovnoměrně rozděleným zatížením nad otvory ve zděných konstrukcích.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz