ICS 33.060.20; 33.070.30; 33.100.01

ČSN

ETSI EN 301 908 -10
V4.2.2

 

87 5111

Duben 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) –
Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE)
buňkových sítí IMT-2000 třetí generace –
Část 10: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 908 -10 V4.2.1 (87 5111) z dubna 2016.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz