Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20                                                                                                                                       Září 1997

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení
pro elektrárny
Oddíl 3B: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, s kovovým pancířem nebo bez kovového pancíře, se stínicí mezivrstvou nebo bez stínicí mezivrstvyČSN 34 7660-3B

 

idt HD 604.3B S1:1994

Power cables 0,6/1 kV with special fire performance for use in power stations
Section 3B - Cables with copper or aluminium conductors, with or without metallic armour or screen

Câbles d’énergie 0,6/1 kV ayant un comportement au feu particulier et destinés aux centrales électriques
Section 3B - Câbles avec cuivre ou aluminium âme, avec ou sans armure ou écran

Starkstromkabel mit besonderen Eigenschaften im Falle eines Brandes für Kraftwerke und einer Nennspannung von 0,6/1 kV Hauptabschnitt 3B - Kabel mit Kupfer oder Aluminiumleitern, mit Metallbewehrung oder ohne Metallbewehrung, mit Abschirmzwischenschicht oder ohne Abschirmzwischenschicht

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 604 Oddíl 3B S1:1994.

This standard contains identical version of Harmonization Document HD 604 Section 3B S1:1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1997                                                                                                     50185

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

HD 186 zaveden v ČSN 34 7403 Označování žil elektrických kabelů s více než 5 žilami

HD 383 zaveden v ČSN IEC 228 Jadrá káblov (34 7201)

HD 405 S1 zaveden v ČSN IEC 332-1 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 1: Zkouška samostatného svislého izolovaného vodiče nebo kabelu (34 7111) a v ČSN IEC 332-2 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 2: Zkouška izolovaného vodiče nebo kabelu s měděným jádrem malého průměru ve svislé poloze (34 7112)

HD 505 zaveden v souboru norem ČSN IEC 811 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů (34 7010)

HD 605 zaveden v ČSN 34 7010-82 Elektrické kabely. Doplňující zkušební metody

IEC 287 soubor dosud nezaveden

IEC 502 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50 (461)+A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické kabely (33 0050)

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 34 7604 Silové káble. Menovité napätia

ČSN 34 7622 Silové káble 1 kV s napustenou papierovou izoláciou a s kovovým plášťom ANKA, ANKO, CNKO

ČSN 34 7658 Silové kabely 1 kV a hliníkovými jádry, s polyvinylchloridovou izolací a polyvinylchloridovým pláštěm AYKY

Upozornění na národní poznámku

V Příloze A 7.2 je uvedena pod čarou národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt Praha, a.s. 45273898, Ing. Stanislav Roškota

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 3

 

HARMONIZAČNÍ DOKUMENT                                                                           HD 604.3B S1

HARMONIZATION DOCUMENT                                                                        Srpen 1994

DOCUMENT D’HARMONISATION

HARMONISIERUNGSDOKUMENT

MDT: 621.315.2:621.039.53

Deskriptory: electric power station, electric cable, fire behaviour, charakteristics, specification, dimension, test, marking

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení
pro elektrárny
Oddíl 3B: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, s kovovým pancířem nebo bez kovového pancíře, se stínicí mezivrstvou nebo bez stínicí mezivrstvy

Power cables 0,6/1 kV with special fire performance for use in power stations
Section 3B: Cables with copper or aluminium conductors, with or without metallic armour or screen

Câbles d’énergie 0,6/1 kV ayant un comportement au feu particulier et destinés aux centrales électriques

Section 3B: Câbles avec cuivre ou Aluminiumleitern, aluminium âme, avec ou sans armure ou écran Abschirmzwischenschicht

Starkstromkabel mit besonderen Eigenschaften im Falle eines Brandes für Kraftwerke und einer Nennspannung von 0,6/1 kV

Hauptabschnitt 3B: Kabel mit Kupfer oder mit Metallbewehrung oder ohne Metallbewehrung, mit Abschirmzwischenschicht oder ohne

Tento harmonizační dokument byl schválen CENELEC 1993-12-08. Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, které stanoví podmínky pro zavádění tohoto harmonizačního dokumentu na národní úrovni.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace, týkající se zavádění na národní úrovni lze vyžádat u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tento harmonizační dokument existuje ve třech oficiálních verzích (angličtině, francouzštině a němčině).

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Předmluva

Tento harmonizační dokument byl připraven pracovní skupinou WG10 CENELEC technické komise TC 20, Elektrické kabely.

Tento dokument obsahuje následující Části, uspořádané podle hlavních konstrukčních vlastností uvedených kabelů:

Část 1 - Všeobecné požadavky

Část 3 - Jednožilové a vícežilové kabely s PVC izolací a s pláštěm z  PVC

Část 4 - Jednožilové a vícežilové kabely s XLPE nebo EPR izolací a s pláštěm z PVC nebo z chlórovaného elastomeru

Část 5 - Jednožilové a vícežilové bezhalogenové kabely

Dokument neobsahuje Část 2, která byla zahrnuta do doplňujících zkušebních metod. Tato část byla sloučena s odpovídající částí z HD 603 (Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV) ve formě samostatného dokumentu HD 605.

Každá z Částí 3 až 5 obsahuje dílčí oddíly odsouhlasené Technickým výborem (D68/047), od národních komitétů se požaduje zavedení v národním jazyce jen těch částí, které jsou použitelné pro národní aplikace. Zůstává však povinnost oznámit plné znění názvů a čísel HD a také zrušit všechny národní normy, které jsou s těmito HD v rozporu.

Číslování stran je dohodnuto a promítnuto do Částí a dílčích oddílů, např. strana 4-C-3 je strana 3 dílčího oddílu C Části 4.

Navržená Část 6, vztahující se pro kabely pro speciální použití uvnitř plochy kontejnmentu jaderných elektráren nebyla vypracována.

Odkazy na jiné HD, EN a mezinárodní normy jsou uvedeny v Částech nebo oddílech.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum oznámení platnosti HD na národní úrovni                                (doa)       1994-06-01

-      nejzazší datum vydání harmonizované národní normy                                     (dop)       1994-12-01

-      nejzazší datum zrušení rozporných národních norem                                      (dow)       1994-12-01


Strana 5

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Doplňující všeobecné požadavky........................................................................................................................................ 6

2.1    Označení žil.............................................................................................................................................................................. 6

2.2    Identifikace a značení kabelů............................................................................................................................................... 7

2.3    Doplňující zkušební požadavky............................................................................................................................................ 7

3       Kabely bez kovového pancíře............................................................................................................................................... 9

3.1    Kódové značení....................................................................................................................................................................... 9

3.2    Jmenovité napětí.................................................................................................................................................................... 9

3.3    Konstrukce............................................................................................................................................................................... 9

3.4    Zkoušky................................................................................................................................................................................... 10

4       Kabely s kovovým pancířem............................................................................................................................................... 10

4.1    Kódové značení..................................................................................................................................................................... 10

4.2    Jmenovité napětí................................................................................................................................................................... 10

4.3    Konstrukce............................................................................................................................................................................. 10

4.4    Zkoušky................................................................................................................................................................................... 11

Tabulky: 1 - 15................................................................................................................................................................................ 12

Přílohy:

A: Pokyn pro použití........................................................................................................................................................................ 24

B: Proudová zatížitelnost............................................................................................................................................................... 31


Strana 6

Normativní odkazy

V Oddílu HD 604-3B jsou uvedeny odkazy na ostatní Části této HD 604 a na následující HD a normy IEC:

HD 186 Označování žil elektrických kabelů s více než 5 žilami

HD 383 Jádra kabelů (uvedené v IEC 228 a IEC 228A)

HD 405 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru (uvedena v IEC 332)

HD 505 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů (uvedena v IEC 811)

HD 605 Elektrické kabely: Doplňující zkušební metody

IEC 287 Výpočet trvalé proudové zatížitelnosti kabelů (100% součinitel zatížení)

IEC 502 Silové kabely s pevnou výtlačně lisovanou izolací pro jmenovitá napětí od 1 kV do 30 kV

Ve všech případech odkazy na jiné HD nebo normy IEC zahrnují poslední vydání těchto norem.

1 Předmět normy

Tato norma určuje požadavky na rozměry jednožilových a vícežilových kabelů s PVC izolací a s pláštěm z PVC, které jsou odolné proti šíření požáru.

Maximální trvalá teplota jádra nesmí překročit 75 oC. Maximální teplota při zkratu je 160 oC.

Tato norma zahrnuje následující třídy kabelů:

(i)    Jednožilové kabely s hliníkovými jádry a  pancířem z hliníkové pásky;

(ii)    2, 3 a 4 žilové kabely s měděnýmmi nebo hliníkovými jádry s pancířem z ocelové pásky;

(iii)   2 až 48 žilové kabely s měděnými jádry bez kovového pancíře;

(iv)   2 až 48 žilové kabely s měděnými jádry a pancířem z  ocelové pásky;

(v)    2, 4, 7, 8 až 37 žilové kabely s měděnými jádry a  kovovou stínící mezivrstvu, která je uvažována
       pro ochranu proti elektromagnetickému rušení.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz