ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.10                                                                                                                                  Březen 2017

Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu
na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem –
Instrumentovaná zkušební metoda

ČSN
EN ISO 14556

42 0380

idt ISO 14556:2015

Metallic materials – Charpy V-notch pendulum impact test – Instrumented test method

Matériaux métalliques – Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V – Méthode d’essai instrumenté

Metallische Werkstoffe – Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy (V-Kerb) – Instrumentiertes Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14556:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14556:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14556 (42 0380) z dubna 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 14556:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 14556 (42 0380) z dubna 2016 převzala EN ISO 14556:2015 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 148-1 zavedena v ČSN ISO 148-1 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy –
Část 1: Zkušební metoda

ISO 148-2 zavedena v ČSN EN ISO 148-2 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy – Část 2: Ověřování zkušebních strojů

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5725-2:1997 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-3:1997 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k obrázku 2 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN WOZNIAK, IČ 15492958, Ing. Ladislav Kander, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 64 Mechanické zkoušení kovů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN ISO 14556
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Říjen 2015

ICS 77.040.10                                                                                                     Nahrazuje EN ISO 14556:2000

Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy
s V-vrubem – Instrumentovaná zkušební metoda
(ISO 14556:2015)

Metallic materials – Charpy V-notch pendulum impact test – Instrumented test method
(ISO 14556:2015)

Matériaux métalliques – Essai de flexion par choc
sur éprouvette Charpy à entaille en V – Méthode
d’essai instrumenté

(ISO 14556:2015)

Metallische Werstoffe – Kerbschlagbiegeversuch
nach Charpy (V-Kerb) – Instrumentiertes Prüfverfahren
(ISO 14556:2015)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-07-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                  Ref. č. EN ISO 14556:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

3.1...... Charakteristické hodnoty síly......................................................................................................................................................... 7

3.2...... Charakteristické hodnoty průhybu................................................................................................................................................ 7

3.3...... Charakteristické hodnoty nárazové energie............................................................................................................................... 8

4......... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................... 9

5......... Princip................................................................................................................................................................................................ 9

6......... Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 10

7......... Zkušební těleso.............................................................................................................................................................................. 12

8......... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 12

9......... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 12

9.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

9.2...... Vyhodnocení křivky síla-průhyb.................................................................................................................................................. 12

9.3...... Určení charakteristických hodnot síly........................................................................................................................................ 12

9.4...... Určení charakteristických hodnot průhybu............................................................................................................................... 13

9.5...... Určení charakteristických hodnot nárazové energie.............................................................................................................. 14

10....... Zkušební protokol.......................................................................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní) Konstrukční návrhy instrumentovaných břitů............................................................................................ 15

Příloha B (informativní) Příklad podpěrného bloku pro kalibraci 2 mm břitu................................................................................ 16

Příloha C (informativní) Rovnice pro stanovení podílu houževnatého lomu na lomové ploše.................................................. 17

Příloha D (normativní) Instrumentovaná zkouška rázem miniaturních zkušebních těles Charpy s V-vrubem
na kyvadlovém kladivu................................................................................................................................................................. 18

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 23

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 14556:2015) vypracovala technická komise ISO/TC 164 Mechanické zkoušení kovů ve spolupráci s technickou komisí ESIS TC 101 Zkušební metody ocelí (jiné než chemický rozbor), jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 14556:2000.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 14556:2015 byl schválen CEN jako EN ISO 14556:2015 bez jakýchkoliv modifikací.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 164 Mechanické zkoušení kovů, subkomise SC 4 Zkoušení houževnatosti.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 14556:2000), které bylo technicky revidováno.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje metodu instrumentované zkoušky rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem kovových materiálů a požadavky týkající se měření a záznamového zařízení.

S ohledem na zkoušku rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu Charpy popsanou v ISO 148-1 tato zkouška poskytuje další informace o lomovém chování výrobku za podmínek rázového zkoušení.

Obecné informace o instrumentovaném zkoušení rázem se nacházejí v odkazech [1] až [5].

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz