ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.140; 91.100.50                                                                                                                        Březen 2017

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích – Metoda využívající
sušicí váhy

ČSN
EN 16849

65 7057

 

Bitumen and bituminous binders – Determination of water content in bituminous emulsions – Method using a drying balance

Bitumes et liants bitumineux – Détermination de la teneur en eau des émulsions de bitume – Méthode par évaporation
à la balance dessiccatrice

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Wassergehaltes von Bitumenemulsionen – Verfahren mittels Trocknungswaage

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16849:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16849:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 58 zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 12594 zavedena v ČSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltová pojiva – Příprava analytických vzorků

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN ISO 3534-1 (01 0216)Statistika – Slovník a značky – Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

ČSN EN 1428 (65 7040) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích – Metoda azeotropní destilace

ČSN EN 1431 (65 7048) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací

ČSN ISO 5725-2 (01 0251)Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČ 45272387, Ing. David Matoušek ve spolupráci s Ing. Václavem Valentinem a Ing. Jiřím Plitzem

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 16849
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Říjen 2016

ICS 75.140; 91.100.50

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích – Metoda využívající sušicí váhy

Bitumen and bituminous binders – Determination of water content in bituminous emulsions – Method using a drying balance

Bitumes et liants bitumineux – Détermination
de la teneur en eau des émulsions de bitume – Méthode par évaporation
à la balance dessiccatrice

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Wassergehaltes von Bitumenemulsionen – Verfahren mittels Trocknungswaage

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-07-29.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 16849:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podstata metody.............................................................................................................................................................................. 6

5......... Činidla a materiály.......................................................................................................................................................................... 7

6......... Přístroje a pomůcky......................................................................................................................................................................... 7

7......... Vzorkování........................................................................................................................................................................................ 7

8......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 7

8.1...... Kalibrace přístrojů............................................................................................................................................................................ 7

8.2...... Zkušební teplota a ukončení zkoušky.......................................................................................................................................... 7

8.3...... Zkouška............................................................................................................................................................................................. 7

9......... Výpočet.............................................................................................................................................................................................. 8

10....... Vyjádření výsledků.......................................................................................................................................................................... 8

11....... Preciznost.......................................................................................................................................................................................... 8

11.1.... Opakovatelnost................................................................................................................................................................................ 8

11.2.... Reprodukovatelnost........................................................................................................................................................................ 8

12....... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 8

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................... 9

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16849:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 336 Asfaltová pojiva, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje rychlou metodu pro stanovení obsahu vody odpařením v asfaltových silničních emulzích s přídavkem nebo bez přídavku polymeru.

Pro asfaltové emulze bez fluxačního oleje, asfaltové emulze obsahující rostlinný fluxační olej a asfaltové emulze obsahující až 1,5 % hmotnosti minerálního fluxačního oleje je tato evropská norma, podle zvolených operačních podmínek, považována za alternativní metodu k referenční metodě podle EN 1428 [1] a EN 1431 [2].

Při obsahu minerálního fluxačního oleje nad 1,5 % hmotnosti, pak v závislosti na těkavosti fluxačního oleje:

    může být uváděná metoda použita, jestliže uživatel může prokázat její spolehlivost ve srovnání s EN 1428 nebo EN 1431;

    může být uváděná metoda použita pouze tehdy, je-li výsledek korigován pomocí již dříve získané korelace s referenční metodou EN 1428 nebo EN 1431.

POZNÁMKA Emulze modifikované polymerem se mohou při zkoušení chovat odlišně od nemodifikovaných emulzí. V případě pochybností se metoda porovná s EN 1428 nebo EN 1431.

V případě rozporování výsledků se obsah vody stanoví podle EN 1428 nebo EN 1431.

VÝSTRAHA Při práci podle této evropské normy mohou být použity nebezpečné látky, pracovní postupy nebo přístroje. Tato evropská norma neupozorňuje na všechna nebezpečí, která jsou spojena s jejím
použitím. Uživatel této evropské normy je zodpovědný za to, že předem posoudí rizika při použití této metody, zavede přiměřená opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti a stanoví aplikaci zákonných omezení před použitím této normy. Z důvodů ochrany životního prostředí se doporučuje omezit použití produktů, rozpouštědel a energie na nejnižší míru nezbytnou pro získání platných výsledků zkoušky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz