ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                  Březen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 1: Obecně a návod

ČSN
EN 61300-1
ed. 4

35 9250

idt IEC 61300-1:2016

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 1: General and guidance

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibroniques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 1: Généralités et lignes directrices

Lichtwellenleiter -Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 1: Allgemeines und Leitfaden

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-1:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-1:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-12-09 se nahrazuje ČSN EN 61300-1 ed. 3 (35 9250) z ledna 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma poskytuje obecné informace a návody pro základní zkušební a měřicí postupy definované v normách souboru IEC 61300-2 a IEC 61300-3 pro spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky. Tato norma by měla být používána v kombinaci s příslušnými specifikacemi, které budou definovat použité zkoušky, požadovaný stupeň přísnosti pro každou z nich, jejich pořadí, pokud je to relevantní, a přípustné meze výkonnosti. V případě rozporu mezi touto základní normou a příslušnou specifikací, bude mít druhá jmenovaná přednost. Norma obsahuje normativní přílohu A, uvádějící požadavky na buzení jádra mnohovidových vláken pro měření útlumu.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61300-1:2016 dovoleno do 2017-12-09 používat
dosud platnou ČSN EN 61300-1 ed. 3 (35 9250) z ledna 2012.

Změny proti předchozí normě

EN 61300-1:2016 obsahuje vzhledem k EN 61300-1:2011 následující podstatné technické změny:

a)   přehodnocení termínů a definic;

b)   doplnění kapitoly 4.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-731 zavedena v ČSN IEC 50(731) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

IEC 60617 nezavedena, dostupné na http://std.iec.ch/iec60617

IEC 60793-2-10 zavedena v ČSN EN 60793-2-10 ed. 5 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-10: Specifikace
výrobku – Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

IEC 60793-2-30 zavedena v ČSN EN 60793-2-30 ed. 4 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-30: Specifikace
výrobku – Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3

IEC 60793-2-40 zavedena v ČSN EN 60793-2-40 ed. 4 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-40: Specifikace
výrobku – Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4

IEC 60825-1 zavedena v ČSN EN 60825-1 ed. 3 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

IEC 60825-2 zavedena v ČSN EN 60825-2 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

IEC 61280-1-4 zavedena v ČSN EN 61280-1-4 ed. 2 (35 9270) Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému – Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy – Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje

IEC 61280-4-1 zavedena v ČSN EN 61280-4-1 ed. 2 (35 9270) Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému – Část 4-1: Instalované kabelové trasy – Měření mnohovidového útlumu

IEC 61300-2 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61300-2 (35 9251 a 35 9253) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2: Zkoušky

IEC 61300-3 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61300-3 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3: Zkoušení a měření

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61300-3-35 zavedena v ČSN EN 61300-3-35 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-35: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola konektorů vláknové optiky a vysílačů-přijímačů s vláknem zakončeným ve feruli

IEC 61300-3-53 zavedena v ČSN EN 61300-3-53 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-53: Zkoušení a měření – Měřicí metoda obklopeného úhlového toku (EAF) založená na dvourozměrných datech vzdáleného pole mnohovidového vlnovodu se skokovou změnou indexu lomu (včetně vláknového)

Souvisící ČSN

ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-1: Zkoušky – Zkouška A: Chlad

ČSN EN 61315 ed. 2 (35 9205) Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku

ČSN EN 62614 (35 9291) Vláknová optika – Požadavky na podmínky buzení pro měření mnohovidového útlumu

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: SQS Vláknová optika a.s., IČ 60913037, Ing. Karel Šmondrk, Martin Fišar

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz