ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.020                                                                                                                                      Duben 2017

Náboje a vývrty hlavní – Rozměry, tIaky a energie

ČSN 39 5020

 

Cartridges and barrel bores – Dimensions, pressures and energy

Tato norma obsahuje rozhodnutí Mezinárodní stálé komise pro zkoušení ručních palných zbraní C.l.P.
(Commission lnternationale Permanente pour l'epreuve des armes á feu portatives).

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 39 5020 z března 2014.

 


Obsah

Strana

Předmluva. 3

1......... Předmět normy. 4

2......... Citované dokumenty. 4

3......... Termíny a definice. 5

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě se mění řešení a způsob zveřejňování seznamu a tabulek ráží – viz předmět normy.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 3166-1 (97 1002) Kódy pro názvy zemí a jejich části – Část 1: Kódy zemí

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění pozdějších předpisů

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, dpt., ve spolupráci s CTN ČÚZZS

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Svoboda

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje maximální vnější rozměry nábojů, minimální rozměry vývrtů hlavní1) a tlaky, popřípadě energie nábojů pro ruční palné zbraně a expanzní přístroje. Norma je určena pro potřeby konstruktérů, výrobců, dovozců a zkušebních a servisních pracovišť.

Seznam ráží a tabulky TDCC2) jsou nedílnou součástí této normy a jsou v elektronické podobě průběžně zveřejňovány a aktualizovány ve veřejně přístupném informačním systému Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva v sekci Rozměrové tabulky ráží – viz www.cuzzs.cz.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Pojem „vývrt hlavně“ zahrnuje ve smyslu ČSN 39 5002-1 kromě vlastního vývrtu i celou nábojovou komoru. Pokud některý rozměr náboje stanovuje výjimečně minimální hodnotu, je označen indexem min (např. emin). Pokud některý rozměr vývrtu hlavně stanovuje výjimečně maximální hodnotu, je označen indexem max (např. r1max).

2)    Tableaux des dimensions de Cartouches et de Chambres (Tabulky rozměrů nábojů a nábojových komor).

Zdroj: www.cni.cz