ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.040.40                                                                                                                                  Březen 2017

Měření a řízení průmyslových procesů – Hodnocení vlastností systému pro odhad systému –
Část 6: Odhad obsluhovatelnosti systému

ČSN
EN 61069-6
ed. 2

18 0451

idt IEC 61069-6:2016

Industrial-process measurement, control and automation – Evaluation of system properties for the purpose of system assessment –
Part 6: Assessment of system operability

Mesure, commande et automation dans les processus industriels – Appréciation des propriétés d’un système en vue de son évaluation –
Partie 6: Evaluation de l’opérabilité d’un système

Leittechnik für industrielle Prozesse – Ermittlung der Systemeigenschaften zum Zweck der Eignungsbeurteilung eines Systems –
Teil 6: Eignungsbeurteilung der Systembedienbarkeit

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61069-6:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61069-6:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-07-20 se nahrazuje ČSN EN 61069-6 (18 0451) z července 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem: určuje podrobnou metodu odhadu obsluhovatelnosti základního řídicího systému
založenou na základních konceptech ČSN EN 61069-1 ed. 2 (18 0451) a metodice ČSN EN 61069-2 ed. 2 (18 0451); definuje základní kategorizaci vlastností obsluhovatelnosti; popisuje faktory, které ovlivňují obsluhovatelnost a které musí být vzaty v úvahu při odhadu obsluhovatelnosti a poskytuje vodítko při výběru technik ze souboru možností (s odkazy) pro odhad obsluhovatelnosti.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61069-6:2016 dovoleno do 2019-07-20 používat
dosud platnou ČSN EN 61069-6 (18 0451) z července 1999.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje dále uvedené podstatné technické změny proti předchozímu vydání:

a)  reorganizace IEC 61069-6:1998, aby byl celý soubor norem lépe organizován a byl více konzistentní;

b)  zahrnutí IEC TS 62603-1:2014 do tohoto vydání.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61069-1:2016 zavedena v ČSN EN 61069-1 ed. 2.2017 (18 0451) Měření a řízení průmyslových procesů – Hodnocení vlastností systému pro odhad systému – Část 1: Terminologie a základní pojmy

IEC 61069-2:2016 zavedena v ČSN EN 61069-2 ed. 2.2017 (18 0451) Měření a řízení průmyslových procesů – Hodnocení vlastností systému pro odhad systému – Část 2: Metodika odhadu

Souvisící ČSN

ČSN EN 61069-3 ed. 2.2017 (18 0451) Měření a řízení průmyslových procesů – Hodnocení vlastností systému pro odhad systému – Část 3: Odhad funkčnosti systému

ČSN EN 61069-4 ed. 2.2017 (18 0451) Měření a řízení průmyslových procesů – Hodnocení vlastností systému pro odhad systému – Část 4: Odhad provozuschopnosti systému

ČSN EN 61069-8 ed. 2.2017 (18 0451) Měření a řízení průmyslových procesů – Hodnocení vlastností systému pro odhad systému – Část 8: Odhad ostatních vlastností systému

ČSN EN ISO 6385 (83 3510) Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů

ČSN EN ISO 9241-10 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály – Část 10: Základní zásady vytváření dialogu

ČSN EN ISO 10045-2 (83 3572) Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži – Část 2: Zásady projektování

ČSN EN ISO 11064-1 (83 3586) Ergonomické navrhování řídicích center – Část 1: Zásady navrhování řídicích center

ČSN EN ISO 11064-7 (83 3586) Ergonomické navrhování řídicích center – Část 7: Zásady hodnocení řídicích center

ČSN ISO 3864 (soubor) (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz