ICS 27.080; 27.200

ČSN

EN 378-2

 

14 0647

Červen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky –
Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 378-2+A2 (14 0647) z prosince 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz