ICS 35.240.60; 49.090

ČSN

ETSI EN 303 213-2 V1.4.1

 

87 8801

Červen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) –
Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní

 

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz