ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                  Duben 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové
optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3 -25: Zkoušení a měření – Soustřednost
neúhlových ferulí a neúhlových ferulí
s nainstalovaným vláknem

ČSN
EN 61300 - 3 -25
ed. 3

35 9252

idt IEC 61300 - 3 -25:2016

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3 -25: Examinations and measurements – Concentricity of non-angled ferrules and non-angled ferrules with fibre
installed

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibroniques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3 -25: Examens et mesures – Concentricité des férules sans angle et des férules sans angle avec fibre montée

Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3
 -25: Untersuchungen und Messungen – Konzentrizität der nicht schräggeschliffenen Ferrulen und der nicht
schräggeschliffenen Ferrulen mit eingebauter Faser

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300 - 3 -25:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300 - 3 -25:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-10-04 se nahrazuje ČSN EN 61300 - 3 -25 ed. 2 (35 9252) z dubna 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje postup pro určení soustřednosti osy otvoru neúhlové ferule a osy ferule, v případě neúhlové ferule s nainstalovaným vláknem pak postup pro určení soustřednosti osy jádra vlákna a osy ferule. Norma popisuje dvě metody (metodu A a B). Metoda A je referenční zkušební metoda pro povrch ferule a metoda B je referenční metoda pro střed jádra vlákna ferule s instalovaným vláknem.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61300-3-25:2016 dovoleno do 2017-10-04 používat dosud platnou ČSN EN 61300-3-25 ed. 2 (35 9252) z dubna 2014.

Změny proti předchozí normě

EN 61300-3-25:2016 obsahuje vzhledem k EN 61300-3-25:2013 následující podstatné technické změny:

a)   odstranění metody C z důvodu potenciálního zničení čela ferule vřetenem. Metoda C je referenční metoda otvoru ferule pro prázdnou feruli podle IEC 61300-3-25:2013;

b)   rozdělení původní metody A na dvě metody A-1 a A-2 týkající se dvou odlišných typů ferulí (s/bez vlákna);

c)   začlenění obsahu příloh A a B do zkušebních postupů.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 2538-1:2015 (01 4133) Geometrické specifikace produktu (GPS) – Klíny – Část 1: Řady úhlů a sklonů

ČSN EN ISO 2538-2:2015 (01 4133) Geometrické specifikace produktu (GPS) – Klíny – Část 2: Kótování a tolerování

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz